Định cấu hình email

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Theo mặc định, cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển gửi email để phản hồi một số sự kiện nhất định. Ví dụ: khi một nhà phát triển mới đăng ký trên cổng thông tin, cổng thông tin sẽ tự động gửi email chào mừng cho nhà phát triển. Hoặc nếu mất mật khẩu thì nhà phát triển có thể yêu cầu một email có mật khẩu tạm thời.

Là nhà cung cấp API, bạn có thể kiểm soát tất cả chương trình thành phần của email do cổng tạo ra, trong đó có:

 • Định dạng email tự động do cổng gửi
 • Chỉ định máy chủ SMTP mà cổng sử dụng
 • Thêm quy tắc để tạo email phản hồi cho các sự kiện trên cổng thông tin

Gửi email từ cổng trên đám mây

Bạn chỉ nên sử dụng cấu hình email mặc định cho cổng thông tin dựa trên đám mây được triển khai trên Pantheon hoặc Acquia trong các môi trường không phải môi trường chính thức. Email gửi từ một máy chủ đám mây ẩn danh có thể bị chặn hoặc đánh dấu là thư rác.

Đối với cổng phát hành chính thức, hãy sử dụng một trong các tuỳ chọn sau để gửi email:

Gửi email từ cổng thông tin tại cơ sở

Theo mặc định, thư được gửi bằng hàm PHP mail(). PHP cố gắng gửi email bằng cách sử dụng sendmail trên hệ thống cục bộ, có thể được định cấu hình trong tệp php.ini của PHP.

Đối với cổng thông tin sản xuất, bạn có thể sử dụng mô-đun SMTP được mô tả dưới đây để gửi email thông qua máy chủ SMTP hoặc máy chủ công ty.

Định cấu hình máy chủ SMTP

Cổng thông tin dành cho nhà phát triển yêu cầu bạn định cấu hình máy chủ SMTP để gửi thư email. Để định cấu hình máy chủ SMTP, trước tiên, bạn phải bật mô-đun Hỗ trợ xác thực SMTP của Drupal trên cổng thông tin dành cho nhà phát triển.

Sau khi bạn định cấu hình máy chủ SMTP, tất cả email do cổng thông tin dành cho nhà phát triển gửi đều sử dụng máy chủ SMTP. Những email này bao gồm email gửi cho các nhà phát triển mới, email gửi cho những nhà phát triển bị mất mật khẩu và email gửi cho những nhà phát triển có tài khoản bị chặn.

Để định cấu hình máy chủ SMTP:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Mô-đun trong trình đơn quản trị Drupal.
  Trang Mô-đun sẽ mở ra.
 3. Bật mô-đun Hỗ trợ xác thực SMTP.
 4. Lưu cấu hình.
 5. Sau khi bật mô-đun, chọn Định cấu hình trong mục Hỗ trợ xác thực SMTP trên trang Mô-đun.
  Trang cấu hình Hỗ trợ xác thực SMTP xuất hiện.
 6. Trong mục Turn this module on or of (Bật mô-đun này hoặc bật/tắt), hãy chọn Bật.
 7. Trong khu vực cài đặt máy chủ SMTP, hãy nhập thông tin sau:
  • Địa chỉ máy chủ SMTP. Ví dụ: đối với máy chủ SMTP đi của Gmail, hãy sử dụng smtp.gmail.com.
  • Nhập địa chỉ máy chủ SMTP sao lưu (không bắt buộc). Giá trị này là không bắt buộc.
  • Nhập Cổng SMTP. Giá trị của cổng này có thể khác nhau tuỳ theo giao thức mã hoá đã chọn. Ví dụ: đối với Gmail, cổng là 465 khi sử dụng SSL và 587 đối với TLS.
  • Chọn giao thức mã hoá là None (Không), SSL hoặc TLS.
 8. Trong phần Xác thực SMTP, hãy chỉ định tên người dùng và mật khẩu dùng để xác thực SMTP. Đây phải là tên người dùng và mật khẩu hợp lệ trên máy chủ SMTP.
 9. Trong phần Tuỳ chọn email, hãy nhập địa chỉ email và tên của người dùng tạo email. Các giá trị này tương ứng với địa chỉ "Từ" của email.
 10. Trong phần Gửi email thử nghiệm (không bắt buộc), hãy nhập địa chỉ email mà cổng gửi thư thử nghiệm (không bắt buộc).
 11. Lưu cấu hình.
  Việc lưu cấu hình sẽ tạo email thử nghiệm và hiển thị mọi lỗi cấu hình. Kiểm tra hộp thư đến theo địa chỉ email của thư thử nghiệm để đảm bảo rằng thư đến.
 12. Chọn Cấu hình > Hệ thống > Thông tin trang web trong trình đơn quản trị Drupal.
 13. Trong phần Chi tiết trang web, hãy đặt địa chỉ email có cùng địa chỉ email như bạn đã chỉ định ở Bước 9.
  Một số mô-đun Drupal tạo email sử dụng trường này để xác định địa chỉ "Từ" của email chứ không phải giá trị trên trang Hỗ trợ xác thực SMTP.
 14. Lưu cấu hình.

Định cấu hình và định dạng thông báo qua email

Bạn có thể định cấu hình các thông báo qua email được gửi để phản hồi các hoạt động cụ thể như đăng ký, xoá, chặn và bỏ chặn tài khoản nhà phát triển.

Bạn cũng có thể kiểm soát địa chỉ "Từ" của email.

Cách thiết lập thông báo qua email:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình > Mọi người > Cài đặt tài khoản trong trình đơn quản trị Drupal. Thao tác này sẽ mở ra trang Cài đặt tài khoản.
 3. Chọn một loại thông báo qua email trong phần Email của trang Cài đặt tài khoản. Ví dụ: bạn có thể chọn "Chào mừng (không cần phê duyệt)" để gửi email khi tài khoản nhà phát triển được phê duyệt tự động trong quá trình đăng ký nhà phát triển.

 4. Chỉnh sửa Tiêu đềNội dung của thông báo qua email.
  Đặt con trỏ vào một trường, chẳng hạn như Subject, sau đó chọn đường liên kết Duyệt qua các mã thông báo có sẵn ở cuối biểu mẫu để xem danh sách mã thông báo mà bạn có thể sử dụng trong trường này. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho phép bạn chọn mã thông báo để thêm, chẳng hạn như [user:name], tương ứng với tên người dùng của nhà phát triển.
 5. Nhấp vào Lưu cấu hình.

Bạn cũng có thể thay đổi tên và địa chỉ của trường "Từ" trong thông báo qua email.

Cách thay đổi tên và địa chỉ của trường "Từ":

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Cấu hình > Hệ thống > Hỗ trợ xác thực SMTP trong trình đơn quản trị Drupal. Thao tác này sẽ mở trang Hỗ trợ xác thực SMTP.
 3. Chỉ định địa chỉ email "Từ" trong trường Địa chỉ email gửi từ.
 4. Chỉ định tên "Từ" trong trường Tên email từ.
 5. Nhấp vào Lưu cấu hình.
 6. Chọn Cấu hình > Hệ thống > Thông tin trang web trong trình đơn quản trị Drupal.
 7. Chỉ định cùng một địa chỉ email mà bạn đã sử dụng ở Bước 3 trong trường Địa chỉ email.
 8. Nhấp vào Lưu cấu hình.

Tạo email khi một sự kiện xảy ra

Một cách sử dụng quy tắc phổ biến là tạo email phản hồi cho một sự kiện. Cổng thông tin này đã tích hợp khả năng hỗ trợ tạo email cho các sự kiện được xác định trước, chẳng hạn như khi một nhà phát triển mới đăng ký tài khoản. Tuy nhiên, bạn có thể thêm các quy tắc của riêng mình để tạo email. Ví dụ: bạn có thể tạo email khi nhà phát triển thêm, xoá hoặc sửa đổi ứng dụng.

Phần này chứa một ví dụ về cách tạo quy tắc để tạo email khi nhà phát triển đăng ký ứng dụng. Hãy sửa đổi quy trình này nếu cần để tạo email cho các sự kiện khác.

Cách tạo email khi nhà phát triển tạo ứng dụng:

 1. Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn với tư cách là người dùng có đặc quyền của quản trị viên hoặc tạo nội dung.
 2. Chọn Mô-đun trong trình đơn quản trị Drupal.
 3. Đảm bảo rằng bạn đã bật mô-đun Rules UI (Quy tắc).
 4. Chọn Cấu hình > Quy trình làm việc > Quy tắc trong trình đơn quản trị Drupal. Thao tác này sẽ mở ra trang Quy tắc.
 5. Chọn nút Thêm quy tắc mới.
 6. Trên trang quy tắc mới, hãy chỉ định:
  • Tên quy tắc, ví dụ: "Gửi quy tắc email".
  • Nếu muốn, hãy chỉ định bất kỳ thẻ nào dùng để phân loại các quy tắc tìm kiếm.
  • Trong trình đơn thả xuống React on event (Phản hồi về sự kiện), hãy chọn Devconnect > Khi tạo ứng dụng dành cho nhà phát triển.
 7. Lưu quy tắc này.
  Khi bạn lưu quy tắc, biểu mẫu chỉnh sửa Quy tắc sẽ mở ra, trong đó có 3 ngăn: Sự kiện (mà bạn vừa tạo), Điều kiệnHành động.
 8. Trong phần Thao tác, hãy chọn Thêm hành động.
 9. Trong trình đơn thả xuống Select the Action to Add (Chọn hành động cần thêm), hãy chọn System > send mail (Hệ thống > gửi thư).
  Thao tác này sẽ mở ra một trang cho phép bạn định dạng email. Sử dụng biểu mẫu này để chỉ định các trường "Đến", "Tiêu đề", "Thư" và các trường khác của email.

  Mở rộng đường liên kết đến các mẫu Thay thế bên dưới mỗi trường để xem danh sách các mẫu mà bạn có thể sử dụng trong trường này. Ví dụ: nếu mở rộng các Mẫu thay thế trong trường Tới, bạn sẽ thấy danh sách các mẫu bao gồm [app:developer]. Nếu bạn chỉ định mẫu này trong trường Đến, thì email sẽ được gửi đến người tạo ứng dụng.
 10. Thiết lập các trường như bên dưới:
 11. Chọn Lưu để quay lại trang chỉnh sửa quy tắc.
 12. Chọn Lưu các thay đổi.

Hãy kiểm tra quy tắc đó bằng cách thêm một ứng dụng mới trên cổng thông tin. Bạn sẽ nhận được thông báo phản hồi qua email có dạng như sau:

Subject: App test email app created

App: test email app
API products: PremiumWeatherAPI, weatherapikey-Product
Created at: Mon, 01/27/2014 - 10:16