Sử dụng xác thực SAML

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Thông số kỹ thuật Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML) xác định các định dạng và giao thức cho phép ứng dụng trao đổi thông tin có định dạng XML để xác thực và uỷ quyền. Quản trị viên của những tổ chức đã được thiết lập tính năng đăng nhập một lần (SSO) có thể định cấu hình cổng thông tin cho nhà phát triển để sử dụng tính năng xác thực SAML.

Cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển hoạt động như một ứng dụng khách của Edge. Điều đó có nghĩa là cổng thông tin không hoạt động như một hệ thống độc lập. Thay vào đó, phần lớn thông tin mà cổng sử dụng thực sự được lưu trữ trên Edge. Khi cần, cổng thông tin sẽ yêu cầu truy xuất thông tin từ Edge hoặc gửi thông tin đến Edge.

Theo mặc định, kết nối giữa cổng thông tin và Edge sử dụng phương thức Xác thực cơ bản. Nếu bật tính năng xác thực SAML trên Edge, bạn phải cập nhật cổng thông tin để dùng tính năng xác thực SAML để kết nối với Edge. Khi bật SAML, quyền truy cập vào giao diện người dùng Edge và API quản lý Edge vẫn sử dụng mã truy cập OAuth2. Tuy nhiên, giờ đây bạn có thể tạo các mã thông báo này từ các câu nhận định SAML do nhà cung cấp danh tính trả về.

Để biết đầy đủ thông tin chi tiết, hãy xem phần Định cấu hình cổng Dịch vụ dành cho nhà phát triển cho SAML.