Quản lý thông số kỹ thuật

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Apigee Edge cung cấp cho bạn một không gian để lưu trữ Thông số kỹ thuật OpenAPI. Quản lý Thông số kỹ thuật OpenAPI của bạn, theo mô tả ở các phần sau.

Để biết thêm thông tin về Quy cách OpenAPI, hãy xem phần Thông số kỹ thuật OpenAPI là gì?

Khám phá danh sách thông số

Cách truy cập vào danh sách thông số:

 1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.
 2. Chọn tổ chức.
 3. Chọn Phát triển > Thông số kỹ thuật trong trình đơn điều hướng bên.

Danh sách thông số kỹ thuật và thư mục hiện tại sẽ xuất hiện.

Danh sách thông số kỹ thuật

Như được đánh dấu trong hình trước, trong danh sách thông số kỹ thuật, bạn có thể:

 • Tạoimport thông số kỹ thuật
 • Tạo proxy API từ thông số kỹ thuật bằng trình hướng dẫn nhiều bước
 • Sắp xếp các thông số kỹ thuật bằng cách sử dụng các thư mục và di chuyển qua các thư mục đó (xem phần Sắp xếp nội dung bằng thư mục)
 • Chỉnh sửa thông số kỹ thuật hoặc mở một thư mục bằng cách nhấp vào một hàng
 • Đổi tên hoặc xoá một thông số kỹ thuật
 • Tìm trong danh sách thông số kỹ thuật và thư mục

Tạo Thông số kỹ thuật OpenAPI mới

Cách tạo Thông số kỹ thuật OpenAPI mới:

 1. Nhấp vào Phát triển > Thông số kỹ thuật trong thanh điều hướng bên.
 2. Nhấp vào + Thông số kỹ thuật.
 3. Nhấp vào Thông số kỹ thuật mới trong trình đơn thả xuống. Trình chỉnh sửa thông số sẽ mở ra.
 4. Thay thế thông số kỹ thuật mẫu bằng thông tin chi tiết về Thông số kỹ thuật OpenAPI của riêng bạn.
  Xem bài viết Tạo thông số kỹ thuật bằng trình chỉnh sửa thông số.
 5. Nhấp vào Lưu để lưu quy cách.
 6. Nhập tên cho thông số kỹ thuật khi được nhắc.
 7. Nhấp vào Lưu.

Nhập thông số kỹ thuật OpenAPI

Cách nhập một Thông số kỹ thuật OpenAPI:

 1. Nhấp vào Phát triển > Thông số kỹ thuật trong thanh điều hướng bên.
 2. Nhấp vào + Thông số kỹ thuật.
 3. Nhấp vào một trong các lựa chọn sau trong trình đơn thả xuống:
  • Nhập URL để nhập thông số kỹ thuật từ một URL. Chỉ định tên và URL khi được nhắc.
  • Nhập tệp để duyệt qua thư mục cục bộ của bạn về thông số kỹ thuật.
   Thông số kỹ thuật sẽ được thêm vào danh sách.
 4. Nhấp vào tên của thông số kỹ thuật để xem và chỉnh sửa trong trình chỉnh sửa thông số kỹ thuật.
  Xem Tạo thông số kỹ thuật bằng trình chỉnh sửa thông số.

Chỉnh sửa thông số kỹ thuật OpenAPI hiện có

Cách mở một Thông số kỹ thuật OpenAPI hiện có:

 1. Nhấp vào Phát triển > Thông số kỹ thuật trong thanh điều hướng bên.
 2. Nhấp vào hàng được liên kết với thông số kỹ thuật trong danh sách thông số.
 3. Chỉnh sửa thông số trong trình chỉnh sửa thông số.
  Xem bài viết Tạo thông số kỹ thuật bằng trình chỉnh sửa thông số.

Tạo proxy API từ thông số trong danh sách thông số kỹ thuật

Với Apigee Edge, bạn có thể tạo proxy API từ Thông số kỹ thuật OpenAPI mà bạn thiết kế và lưu trong trình chỉnh sửa thông số kỹ thuật. Chỉ bằng vài cú nhấp chuột, bạn sẽ có một proxy API trong Apigee Edge bằng các đường dẫn, tham số, luồng có điều kiện và điểm cuối mục tiêu được tạo tự động. Sau đó, bạn có thể thêm các tính năng như bảo mật OAuth, giới hạn tốc độ và lưu vào bộ nhớ đệm.

Sau khi tạo proxy API từ Thông số kỹ thuật OpenAPI, nếu thông số kỹ thuật được sửa đổi, bạn sẽ phải sửa đổi proxy API theo cách thủ công để phản ánh các thay đổi được triển khai. Hãy xem phần Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi sửa đổi thông số kỹ thuật?.

Cách tạo proxy API qua Thông số OpenAPI trong danh sách thông số:

 1. Chọn Phát triển > Thông số kỹ thuật trong trình đơn điều hướng bên.
 2. Chuyển đến thư mục chứa Thông số kỹ thuật OpenAPI, nếu cần.
 3. Đặt con trỏ lên Thông số kỹ thuật OpenAPI mà bạn muốn tạo proxy API để hiển thị trình đơn thao tác.
 4. Nhấp vào tạo proxy. Trình hướng dẫn Create Proxy sẽ được mở ra và trang Thông tin chi tiết về proxy được điền sẵn bằng cách sử dụng các giá trị lấy từ OpenAPI Specification, như minh hoạ trong hình sau.
  trình hướng dẫn tạo proxy
 5. Nhấp vào Tiếp theo.
 6. Xem qua các trang còn lại trong trình hướng dẫn Create Proxy, như mô tả trong phần Tạo proxy API từ OpenAPI Specification. (Bắt đầu từ bước 8.)

Đổi tên thông số kỹ thuật

Cách đổi tên một thông số kỹ thuật:

 1. Chọn Phát triển > Thông số kỹ thuật trong trình đơn điều hướng bên.
 2. Chuyển đến thư mục chứa thông số kỹ thuật, nếu cần.
 3. Định vị con trỏ lên thông số kỹ thuật mà bạn muốn đổi tên để hiển thị trình đơn thao tác.
 4. Nhấp vào Đổi tên thông số kỹ thuật.
 5. Chỉnh sửa tên quy cách.
 6. Nhấp vào Đổi tên để lưu nội dung chỉnh sửa hoặc Huỷ để huỷ.

Di chuyển thông số kỹ thuật sang một thư mục

Bạn có thể sắp xếp thông số kỹ thuật của mình thành các thư mục để thuận tiện cho việc quản lý và bảo mật. Để di chuyển một thông số kỹ thuật vào một thư mục, hãy xem phần Sắp xếp thông số kỹ thuật bằng thư mục.

Xoá thông số kỹ thuật

Bạn có thể xoá thông số kỹ thuật khỏi kho tệp khi thông số đó không còn cần thiết hoặc thông số đó không còn hợp lệ.

Để xoá thông số kỹ thuật, hãy làm như sau:

 1. Chọn Phát triển > Thông số kỹ thuật trong trình đơn điều hướng bên.
 2. Định vị con trỏ lên thông số kỹ thuật mà bạn muốn xoá để hiển thị trình đơn thao tác.
 3. Nhấp vào Biểu tượng xóa.
 4. Nhấp vào Xoá để xác nhận thao tác xoá tại lời nhắc.
 5. Xoá các cấu phần phần mềm có liên quan không còn cần thiết.