Các quy định hạn chế về việc đặt tên cho cấu phần phần mềm Apigee Edge

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Chủ đề này liệt kê các quy định hạn chế đặt tên cho các loại tệp và thực thể mà bạn có thể tạo trong khi tạo proxy API.

Mục được đặt tên Số ký tự tối đa Ký tự được phép
Khoá API 255 Chữ và số và các giá trị sau: _ -
Sản phẩm API 100(1) Chữ và số, dấu cách và những thông tin sau: _ - . # $ %
Lưu ý: Tên sản phẩm API không được kết thúc bằng khoảng trắng ở cuối.
Gói sản phẩm API (gói API) 255 Chữ số, dấu cách và các ký tự sau: . _ -. Phải bắt đầu bằng một ký tự bao gồm chữ và số.
Ứng dụng: công ty Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: _ - . # $ %. Phải bắt đầu bằng một ký tự alpha hoặc chữ số.
Ứng dụng: nhà phát triển 255 Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: . _ -. Phải bắt đầu bằng một ký tự bao gồm chữ và số.
Tên bộ nhớ đệm 255 Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: _ - .
Công ty Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: _ - . # $
Tên vai trò tuỳ chỉnh Chữ và số và các giá trị sau: _ - .
Địa chỉ email Cú pháp địa chỉ email hợp lệ
Tên môi trường 255 Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: _ - .
Tên bản đồ khoá giá trị (KVM) Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: _ - . # $ %
Mật khẩu dành cho quản trị viên Edge >=8, <= 100 Ký tự đặc biệt, bao gồm chữ và số. Mật khẩu phải có ít nhất một ký tự viết thường, một ký tự viết hoa, một số và một ký tự đặc biệt.
Gói giá kiếm tiền 255 Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: . _ -. Phải bắt đầu bằng một ký tự bao gồm chữ và số.
Tên tổ chức 255 Chữ và số và - (dấu gạch nối). Không có dấu cách, không có dấu gạch dưới, không có dấu chấm.

Đối với Apigee Edge dành cho đám mây riêng tư, tên tổ chức phải sử dụng các ký tự viết thường gồm chữ và số, dài tối đa 20 ký tự.

Tên chính sách (hoặc định nghĩa bước) 255 Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: _ - .
Tên proxy 2048(2) Ký tự chữ và số, dấu cách và ký tự đặc biệt. Bạn nên tránh sử dụng tên dài có nhiều ký tự lặp lại hoặc lặp lại nhiều lần (đặc biệt hoặc không đặc biệt) để kết xuất hoặc gặp các vấn đề khác.
Tên tệp tài nguyên. Thuộc tính này cũng được dùng cho tên tài nguyên của kho khoá như chứng chỉ và bí danh. 255 Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: : / \ ! @ # $ % ^ & { } [ ] ( ) _ + - = , . ~ '
Loại tệp tài nguyên. Thuộc tính này cũng được dùng cho tên tài nguyên của kho khoá như chứng chỉ và khoá. 255 Chữ và số và các giá trị sau: _ - .
Tên mục tiêu của tập lệnh Node.js 255 Chữ và số và các giá trị sau: ! @ # $ % ^ & { } [ ] ( ) _ + - = , . ~ '
Tên bản sửa đổi 5 Số
Đường dẫn URL URL hợp lệ, ngoại trừ giao thức
Tên vai trò của người dùng 255 Chữ và số và các giá trị sau: _ - .
Tên máy chủ ảo 255 Chữ và số, dấu cách và những thành phần sau: _ - .

(1) Tổng thời lượng (bao gồm cả tên tổ chức và tên hiển thị sản phẩm), ở dạng sau: <org_name>@@@<display_name>. Ví dụ: "MyOrg1@@@API Product Name".

(2) Bao gồm http:// hoặc https://.