Quản lý tài nguyên

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Hiểu và quản lý tài nguyên, như được mô tả trong các phần sau.

Giới thiệu về tài nguyên

Nhiều loại chính sách dựa vào tài nguyên. Tài nguyên (resource) là các tệp triển khai mã hoặc cấu hình sẽ được thực thi bởi chính sách khi được đính kèm với một proxy API. Trong một số trường hợp, như với JavaScript và JavaAnnotation, chính sách chỉ cần xác định một điểm đính kèm trong proxy API nơi cần thực thi một số mã. Chính sách JavaScript hoặc JavaAnnotation là một con trỏ đến một tài nguyên.

JavaScript mẫu sau đây đặt đường dẫn yêu cầu HTTP thành giá trị của biến proxy.basepath.

request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");

Loại tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các loại tài nguyên:

Loại tài nguyên Nội dung mô tả
JAR (java) Các lớp Java trong tệp JAR được tham chiếu theo chính sách Chú thích Java.
JavaScript (js) JavaScript được tham chiếu theo các chính sách về JavaScript.
JavaScript (jsc) JavaScript biên dịch được tham chiếu theo các chính sách về JavaScript.
Hosted target (hosted) Các tệp Node.js cần triển khai cho Mục tiêu được lưu trữ. Bạn có thể triển khai Node.js dưới dạng các ứng dụng mục tiêu phụ trợ của Edge.
Node (node) Các tệp Node.js, bao gồm tệp Node.js chính, các tệp nguồn có liên quan và các phần phụ thuộc của mô-đun.
Python (py) Các tập lệnh Python được tham chiếu theo chính sách PythonScript. Bạn phải triển khai tài nguyên bằng "pure Python" (chỉ bằng ngôn ngữ Python).
WSDL (wsdl) Tệp WSDL được tham chiếu theo chính sách SOAPMessageValidation.
XSD (xsd) Giản đồ XML được tham chiếu theo chính sách SOAPMessageValidation.
XSL Transformations (xsl) Các phép chuyển đổi XML được tham chiếu theo chính sách XSLTransform.

Vị trí lưu trữ tài nguyên

Tài nguyên có thể được lưu trữ ở một trong ba vị trí sau:

 • Bản sửa đổi proxy API: Tài nguyên chỉ có sẵn cho các bản sửa đổi proxy API có chứa tài nguyên. Ví dụ: bạn có thể đưa một tài nguyên JavaScript vào bản sửa đổi 1 của proxy API, sau đó thay đổi phương thức triển khai để sử dụng tập lệnh Python trong bản sửa đổi 2 của proxy. Bản sửa đổi 1 chỉ có quyền truy cập vào tài nguyên JavaScript và bản sửa đổi 2 chỉ có quyền truy cập vào tài nguyên Python.
 • Môi trường: Khi được lưu trữ trong một môi trường (ví dụ: test hoặc prod), tài nguyên có sẵn cho mọi proxy API được triển khai trong cùng môi trường đó.
 • Tổ chức: Khi được lưu trữ trong một tổ chức, tài nguyên có sẵn cho mọi proxy API được triển khai trong mọi môi trường.

Kho lưu trữ có sẵn tại các URI sau đây, như mô tả trong Resource files API (API tệp tài nguyên) trở lên trong phần Quản lý tài nguyên bằng API:

 • Tổ chức: /organizations/{org}/resourcefiles
 • Môi trường: /organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles
 • Proxy API: /organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resources

Bảng sau đây cho biết các phương thức bạn có thể dùng để tạo, cập nhật và xoá tài nguyên cho mỗi kho lưu trữ:

Kho lưu trữ Tạo Xem Cập nhật Xoá
API Giao diện người dùng API Giao diện người dùng API Giao diện người dùng API Giao diện người dùng
Bản sửa đổi proxy API
Môi trường
Tổ chức

Ví dụ: tất cả tệp JavaScript có sẵn trong môi trường test đều được lưu trữ trong kho lưu trữ sau và có sẵn cho mọi proxy API đang chạy trong môi trường test:

/organizations/{org}/environments/test/resourcefiles/jsc

Phân giải tên tài nguyên

Edge phân giải tên tài nguyên từ phạm vi cụ thể nhất đến phạm vi chung nhất. Tên tài nguyên được phân giải "trong chuỗi", từ cấp bản sửa đổi proxy API, đến cấp môi trường, đến cấp tổ chức (chỉ cạnh).

Giả sử bạn đã điền cùng một tài nguyên trong hai kho lưu trữ khác nhau — bản sửa đổi proxy API và môi trường prod.

Hãy xem xét proxy API được định cấu hình theo Chính sách sau:

<Javascript name='PathSetterPolicy' timeLimit='200'>
  <ResourceURL>jsc://pathSetter.js</ResourceURL>
</Javascript>

Tài liệu tham khảo chính sách không thể phân giải rõ ràng đến kho lưu trữ. Tài nguyên đầu tiên ở phạm vi chi tiết nhất có tên khớp với tên tài nguyên trong chính sách đã được giải quyết.

Vì vậy, khi proxy API được triển khai trong môi trường prod, chính sách này sẽ phân giải thành tài nguyên pathSetter.js trong phạm vi môi trường.

Khi được triển khai trong môi trường test, Chính sách sẽ phân giải thành tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API, vì tài nguyên trong phạm vi môi trường nằm trong môi trường prod, chứ không phải môi trường test.

Nguyên tắc về tài nguyên Java

Bạn có thể thêm tài nguyên Java đã biên dịch dưới dạng tệp JAR bằng cách sử dụng nhiều tuỳ chọn trong lệnh curl, chẳng hạn như tuỳ chọn -T, --data-binary hoặc -F (không phải tuỳ chọn -d). Ví dụ:

curl "http://{mgmt_server}:{port}/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles?name={jar_file}&type=java" \
 -X POST \
 --data-binary @{jar_file} \
 -H "Content-Type: application/octet-stream" \
 -u email:password
curl -v "http://{mgmt_server}:{port}/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles?name={jar_file}&type=java"
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/octet-stream" \
 -T "{jar_file}" \
 -u email:password
curl -v "http://{mgmt_server}:{port}/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles?name={jar_file}&type=java"
 -X POST \
 -H "Content-Type: application/multipart/form-data" \
 -F "file=@{jar_file}" \
 -u email:password

Xem thêm:

Nguyên tắc về tài nguyên Node.js

Khi tham chiếu tập lệnh Node.js trong proxy API, bạn sẽ thực hiện việc này với phần tử <ResourceURL> trong cấu hình TargetEndpoint của proxy API, như mô tả trong phần Thêm Node.js vào một proxy API hiện có. Ví dụ:

<ScriptTarget>
  <ResourceURL>node://hello-world.js</ResourceURL>
</ScriptTarget>

Tập lệnh Node.js đó và tất cả các mô-đun hỗ trợ phải nằm trong phạm vi sửa đổi proxy API (trong thư mục /resources/node của gói proxy). Trong trình chỉnh sửa proxy API, việc thêm tài nguyên Node.js vào phần Tập lệnh sẽ hoàn thành việc này. Tương tự như vậy, việc sử dụng API (importcập nhật) để lưu trữ tài nguyên ở phạm vi sửa đổi proxy API.

Quản lý tài nguyên bằng giao diện người dùng

Quản lý các tài nguyên trong phạm vi một bản sửa đổi proxy API bằng giao diện người dùng như mô tả trong các phần sau.

Xem tài nguyên bằng giao diện người dùng

Cách xem các tài nguyên thuộc phạm vi của bản sửa đổi proxy API:

 1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.

 2. Chọn Phát triển > Proxy API trong thanh điều hướng bên trái.
 3. Chọn một proxy API trong danh sách mà bạn muốn tạo tài nguyên.
  Trình chỉnh sửa proxy API sẽ mở ra và thẻ Tổng quan sẽ xuất hiện theo mặc định.
 4. Nhấp vào thẻ Phát triển.
 5. Chọn bản sửa đổi trong trình đơn thả xuống Bản sửa đổi, nếu cần.

  Các tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API được liệt kê trong phần Tài nguyên trong chế độ xem Trình điều hướng.

Tạo tài nguyên bằng giao diện người dùng

Cách tạo tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API bằng cách sử dụng giao diện người dùng:

 1. Xem các tài nguyên thuộc phạm vi của bản sửa đổi proxy API.
 2. Nhấp vào dấu + trong phần Resource (Tài nguyên) trong chế độ xem Navigator (Trình điều hướng) để mở hộp thoại New Resource (Tài nguyên mới).
 3. Nhập thông tin sau:
  Trường Nội dung mô tả
  Nguồn Chọn để tạo tệp mới hoặc nhập một tệp.
  Loại tệp Chọn một loại tài nguyên trong danh sách thả xuống.
  Tên tệp Tên tệp. Đuôi tệp phải hợp lệ đối với loại tệp đã chọn.

Cập nhật tài nguyên bằng giao diện người dùng

Cách cập nhật tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API bằng giao diện người dùng:

 1. Xem các tài nguyên thuộc phạm vi của bản sửa đổi proxy API.
 2. Trong chế độ xem Trình điều hướng bên dưới mục Tài nguyên (Resources), hãy nhấp vào tài nguyên mà bạn muốn cập nhật.
  Lưu ý: Đối với các tệp JAR, hãy đặt con trỏ lên tài nguyên mà bạn muốn chỉnh sửa rồi nhấp vào .
 3. Cập nhật tài nguyên theo yêu cầu.
  Lưu ý: Sau khi tải tệp JAR mới lên, hãy nhấp vào Cập nhật.

Xoá tài nguyên bằng giao diện người dùng

Cách loại bỏ tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API bằng giao diện người dùng:

 1. Xem các tài nguyên thuộc phạm vi của bản sửa đổi proxy API.
 2. Trong chế độ xem Trình điều hướng trong mục Tài nguyên (Resources), hãy đặt con trỏ lên tài nguyên mà bạn muốn xoá để hiển thị trình đơn thao tác.
 3. Nhấp vào .
 4. Nhấp vào Xoá để xác nhận thao tác.

Quản lý tài nguyên bằng API

Quản lý tài nguyên bằng API theo mô tả trong các phần sau.

Tạo tài nguyên bằng API

Tạo tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API, môi trường hoặc tổ chức (chỉ đối với Edge), như được mô tả trong các phần sau.

Tạo tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API bằng API

Tạo một tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API bằng cách sử dụng API bằng cách gửi yêu cầu POST đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resourcefiles

Truyền các thông tin sau đây cùng với yêu cầu của bạn:

 • Đặt tham số truy vấn name thành tên của tài nguyên
 • Đặt tham số truy vấn type thành loại tài nguyên bắt buộc
 • Truyền nội dung của tệp tài nguyên dưới dạng application/octet-stream hoặc multipart/form-data)

Ví dụ sau đây sẽ tạo một tệp JavaScript có tên pathSetter.js cho bản sửa đổi 1 của proxy API helloworld:

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

Ví dụ sau đây cho thấy cách tải tài nguyên lên dưới dạng tệp từ máy cục bộ. Bạn cần phải sử dụng -F cho tệp tải lên nhị phân trong curl để các tệp JavaScript trong phạm vi môi trường hoặc tổ chức có thể truy cập được theo chính sách JavaScript.

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

Phần sau đây cung cấp ví dụ về phản hồi của một trong hai lệnh gọi API.

{
 "name": "pathSetter.js",
 "type": "jsc"
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập tệp tài nguyên cho bản sửa đổi proxy API.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng API cập nhật bản sửa đổi proxy API như sau:

 1. Tạo tệp tài nguyên.
 2. Thêm tệp tài nguyên vào gói cấu hình proxy API.
 3. Tải gói lên bằng một trong các API sau:

Tạo tài nguyên trong phạm vi một môi trường bằng API

Tạo tài nguyên JavaScript trong phạm vi một môi trường sử dụng API bằng cách gửi yêu cầu POST đến tài nguyên sau: /organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles

Truyền các thông tin sau đây cùng với yêu cầu của bạn:

 • Đặt tham số truy vấn name thành tên của tài nguyên
 • Đặt tham số truy vấn type thành loại tài nguyên bắt buộc
 • Truyền nội dung của tệp tài nguyên dưới dạng application/octet-stream hoặc multipart/form-data)

Ví dụ sau đây cho thấy cách tạo tài nguyên JavaScript bằng cách chuyển nội dung của tài nguyên đó vào nội dung yêu cầu.

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

Ví dụ sau đây cho thấy cách tải tài nguyên lên dưới dạng tệp từ máy cục bộ. Bạn cần phải sử dụng -F cho tệp tải lên nhị phân trong curl để các tệp JavaScript trong phạm vi môi trường hoặc tổ chức có thể truy cập được theo chính sách JavaScript.

curl -X POST https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles?name=pathSetter.js&type=jsc
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

Sau đây là ví dụ về phản hồi:

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

Tạo tài nguyên trong phạm vi tổ chức bằng API

Để tạo tài nguyên trong phạm vi một tổ chức bằng API này, hãy gửi yêu cầu POST đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.comv1/organizations/{org}/resourcefiles

Truyền các thông tin sau đây cùng với yêu cầu của bạn:

 • Đặt tham số truy vấn name thành tên của tài nguyên
 • Đặt tham số truy vấn type thành loại tệp tài nguyên (xem phần Loại tài nguyên)
 • Truyền nội dung của tệp tài nguyên dưới dạng application/octet-stream hoặc multipart/form-data)

Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập tệp tài nguyên cho tổ chức.

Xem tài nguyên bằng API

Các phần sau đây mô tả cách xem tài nguyên bằng API.

Xem tất cả tài nguyên bằng API

Khi sử dụng API này, bạn có thể xem các tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API, môi trường hoặc tổ chức.

Ví dụ: để xem các tài nguyên cho những tài nguyên thuộc phạm vi môi trường bằng API, hãy gửi yêu cầu GET đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles

Ví dụ sau đây liệt kê tất cả tài nguyên trong môi trường test:

curl -X GET "https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/my-organization/environments/test/resourcefiles/{type}" \
 -u email:password

Sau đây là ví dụ về phản hồi.

{
 "resourceFile": [
{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}
 ]
}

Xem nội dung của tài nguyên bằng API

Xem nội dung của tài nguyên bằng API, như mô tả trong các phần sau.

Khi sử dụng API này, bạn có thể xem các tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API, môi trường hoặc tổ chức.

Ví dụ: để xem nội dung của tài nguyên trong một môi trường bằng API, hãy gửi yêu cầu GET đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles/{type}/name

Ví dụ sau đây liệt kê nội dung của tệp tài nguyên JavaScript pathSetter.js trong môi trường test:

curl -X GET https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js" \
 -H "Accept: application/json" \
 -u email:password

Sau đây là ví dụ về phản hồi:

request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");

Cập nhật tài nguyên bằng API

Cập nhật các tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API, môi trường hoặc tổ chức (chỉ đối với Edge), như mô tả trong các phần sau.

Cập nhật tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API bằng API

Cập nhật tài nguyên trong phạm vi bản sửa đổi proxy API bằng cách dùng API bằng cách gửi yêu cầu PUT đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resourcefiles/{type}/{name}

Truyền nội dung của tệp tài nguyên dưới dạng application/octet-stream hoặc multipart/form-data)

Ví dụ sau đây cập nhật tài nguyên JavaScript có tên pathSetter cho bản sửa đổi 1 của proxy API helloworld:

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

Ví dụ sau đây cho thấy cách cập nhật tài nguyên dưới dạng tệp từ máy cục bộ. Bạn cần phải sử dụng -F cho tệp tải lên nhị phân trong curl để các tệp JavaScript trong phạm vi môi trường hoặc tổ chức có thể truy cập được theo chính sách JavaScript.

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

Phần sau đây cung cấp ví dụ về phản hồi của một trong hai lệnh gọi API.

{
 "name": "pathSetter.js",
 "type": "jsc"
}

Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập tệp tài nguyên cho bản sửa đổi proxy API.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng API cập nhật bản sửa đổi proxy API như sau:

 1. Tải gói cấu hình proxy API xuống bằng Export API proxy API với các lựa chọn sau:
  • Đặt tham số truy vấn format thành bundle
  • Đặt tiêu đề Accept thành application/zip
 2. Cập nhật tệp tài nguyên trong gói cấu hình proxy API.
 3. Tải gói lên bằng Cập nhật API bản sửa đổi proxy API

Cập nhật tài nguyên trong một môi trường bằng API

Cập nhật tài nguyên trong phạm vi một môi trường bằng cách sử dụng API bằng cách gửi yêu cầu PUT đến tài nguyên sau: /organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles/{type}/{name}

Truyền nội dung của tệp tài nguyên dưới dạng application/octet-stream hoặc multipart/form-data.

Ví dụ sau đây cho thấy cách cập nhật tài nguyên JavaScript bằng cách chuyển nội dung của tài nguyên đó vào nội dung yêu cầu.

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:application/octet-stream" \
 -d 'request.headers["RequestPath"] = context.getVariable("proxy.basepath");' \
 -u email:password

Ví dụ sau đây cho thấy cách cập nhật tệp tài nguyên bằng cách sử dụng một tệp từ máy cục bộ của bạn. Bạn cần phải sử dụng -F cho tệp tải lên nhị phân trong curl để các tệp JavaScript trong phạm vi môi trường hoặc tổ chức có thể truy cập được theo chính sách JavaScript.

curl -X PUT https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/myorg/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js
 -H "Content-type:multipart/form-data" \
 -F file=@pathSetter.js \
 -u email:password

Sau đây là ví dụ về phản hồi:

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

Cập nhật các tài nguyên trong phạm vi tổ chức bằng API

Để cập nhật tài nguyên trong phạm vi một tổ chức sử dụng API, hãy gửi yêu cầu POST đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.comv1/organizations/{org}/resourcefiles/{type}/{name}

Truyền nội dung của tệp tài nguyên dưới dạng application/octet-stream hoặc multipart/form-data)

Để biết thêm thông tin, hãy xem Nhập tệp tài nguyên cho tổ chức,

Xoá tài nguyên bằng API

Xoá tài nguyên trong phạm vi một bản sửa đổi proxy API, môi trường hoặc tổ chức (chỉ đối với Edge), như mô tả trong các phần sau.

Xoá tài nguyên thuộc phạm vi của bản sửa đổi proxy API bằng API

Để xoá tài nguyên trong phạm vi một bản sửa đổi proxy API bằng API, hãy gửi yêu cầu DELETE đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/apis/{api}/revisions/{rev}/resourcefiles/{type}/{name}

Ví dụ sau đây sẽ xoá tệp tài nguyên JavaScript pathSetter.js khỏi bản sửa đổi 1 của proxy API helloworld:

curl -X GET "https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/my-organization/apis/helloworld/revisions/1/resourcefiles/jsc/pathSetter.js" \
 -u email:password
 

Sau đây là ví dụ về phản hồi.

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng API cập nhật bản sửa đổi proxy API như sau:

 1. Tải gói cấu hình proxy API xuống bằng Export API proxy API với các lựa chọn sau:
  • Đặt tham số truy vấn format thành bundle
  • Đặt tiêu đề Accept thành application/zip
 2. Xoá tệp tài nguyên khỏi gói cấu hình proxy API.
 3. Tải gói lên bằng Cập nhật API bản sửa đổi proxy API

Xoá tài nguyên trong phạm vi một môi trường bằng API

Xoá tài nguyên trong phạm vi một môi trường bằng API, như mô tả trong các phần sau.

Để xoá tài nguyên trong một môi trường bằng API, hãy gửi yêu cầu DELETE đến tài nguyên sau:https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/{org}/environments/{env}/resourcefiles/{type}/{name}

Ví dụ sau đây sẽ xoá tệp tài nguyên JavaScript pathSetter.js khỏi môi trường test:

curl -X GET "https://api.enterprise.apigee.com/v1/organizations/my-organization/environments/test/resourcefiles/jsc/pathSetter.js" \
 -u email:password

Sau đây là ví dụ về phản hồi.

{
 "name" : "pathSetter.js",
 "type" : "jsc"
}

Xoá tài nguyên trong phạm vi tổ chức bằng cách sử dụng API (chỉ đối với Edge)

Để xoá tài nguyên thuộc phạm vi của một tổ chức sử dụng API, hãy gửi yêu cầu DELETE đến tài nguyên sau: https://api.enterprise.apigee.comv1/organizations/{org}/resourcefiles/{type}/{name}

Để biết thêm thông tin, hãy xem Xóa tệp tài nguyên khỏi tổ chức.

Truy cập vào tài nguyên

Cách bạn truy cập vào tài nguyên tuỳ thuộc vào loại tài nguyên. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo tài liệu về chính sách liên quan.

Các ví dụ trong phần này minh hoạ cách tạo và quản lý tài nguyên JavaScript có tên pathSetter.js để cho phép các chính sách thuộc loại JavaScript tham chiếu đến tài nguyên đó.

Để đính kèm JavaScript vào Request PostFlow, hãy tạo một chính sách có tên là PathSetterPolicy.xml tham chiếu đến tệp pathSetter.js:

<Javascript name='PathSetterPolicy' timeLimit='200'>
  <ResourceURL>jsc://pathSetter.js</ResourceURL>
</Javascript>

Sau đó, hãy tham khảo chính sách này trong cấu hình Điểm cuối:

<PostFlow>
 <Request>
  <Step><Name>PathSetterPolicy</Name></Step>
 </Request>
<PostFlow>

Để biết thêm thông tin, hãy xem Chính sách về JavaScript.