Quản lý nhóm nhà phát triển (beta)

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Đăng ký tham gia bản phát hành beta của tính năng dành cho nhóm nhà phát triển

Để quản lý nhóm nhà phát triển, bạn phải đăng ký bản phát hành beta của tính năng của nhóm nhà phát triển. Trên trang đích của cổng thông tin, trong biểu ngữ đăng ký phiên bản beta, hãy nhấp vào Đăng ký.

Tìm hiểu về nhóm

Teams cho phép các nhà phát triển (người dùng cổng thông tin) chia sẻ trách nhiệm về một ứng dụng với các nhà phát triển khác. Tất cả thành viên trong nhóm đều có thể truy cập vào các ứng dụng do một nhóm sở hữu dựa trên vai trò của họ trong nhóm nhà phát triển.

Như minh hoạ trong hình, Nhà phát triển A có thể truy cập vào các ứng dụng của nhà phát triển mà họ đã tạo. Ngoài ra, với tư cách là thành viên của Nhóm A, Nhà phát triển A chia sẻ trách nhiệm đối với các ứng dụng do nhóm sở hữu. Với tư cách là Chủ sở hữu, Nhà phát triển A có toàn quyền đọc và ghi đối với các thành viên nhóm nhà phát triển, thông tin chi tiết về nhóm nhà phát triển và các ứng dụng.

Làm cách nào để tạo nhóm?

Là nhà cung cấp API, bạn không tạo nhóm. Người dùng cổng thông tin tạo và quản lý các nhóm trên cổng thông tin của bạn, như mô tả trong Chia sẻ trách nhiệm cho ứng dụng bằng cách sử dụng nhóm nhà phát triển (beta).

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về nhóm và tư cách thành viên, chỉ định một nhóm cho một đối tượng và phê duyệt hoặc thu hồi quyền truy cập của nhóm vào một ứng dụng, như mô tả trong các phần sau.

Khám phá trang Teams

Trang Nhóm liệt kê các nhóm nhà phát triển do người dùng cổng thông tin tạo cho một chương trình dành cho nhà phát triển.

Cách truy cập vào trang Nhóm dành cho nhà phát triển:

 1. Chọn Publish > cổngs (Xuất bản > Cổng thông tin) trong thanh điều hướng bên để hiển thị danh sách cổng thông tin.
 2. Nhấp vào hàng của cổng thông tin mà bạn muốn xem các nhóm.
 3. Nhấp vào Tài khoản trên trang đích của cổng. Ngoài ra, bạn có thể chọn Accounts (Tài khoản) trong trình đơn thả xuống ở thanh điều hướng trên cùng.
 4. Nhấp vào thẻ Nhóm.

Trang Nhóm liệt kê các thông tin chi tiết sau đây về mỗi nhóm:

 • Tên nhóm
 • Mô tả nhóm
 • Khi nhóm được tạo
 • Danh sách thành viên trong nhóm
 • Các ứng dụng mà nhóm được chỉ định
 • Đối tượng mà nhóm được chỉ định

Xem thông tin chi tiết về nhóm nhà phát triển

Cách xem thông tin về nhóm nhà phát triển:

 1. Truy cập trang Nhóm.
 2. Nhấp vào nhóm mà bạn muốn xem thông tin chi tiết.

Trang Nhóm sẽ hiển thị.

Như minh hoạ trong hình trước, trang Nhóm liệt kê các thông tin chi tiết sau đây về nhóm:

 • Thông tin chi tiết về nhóm, bao gồm tên, nội dung mô tả và ngày tạo
 • Thành viên, bao gồm cả email và vai trò của họ
 • Ứng dụng được chỉ định cho nhóm, bao gồm tên, nội dung mô tả, quyền đối với sản phẩm và ngày tạo
 • Đối tượng mà nhóm được chỉ định

Chỉ định một nhóm cho một đối tượng

Sau khi người dùng cổng thông tin tạo một nhóm trên cổng thông tin của bạn, bạn nên chỉ định nhóm đó cho một đối tượng để cho phép truy cập vào một nhóm tài nguyên cụ thể. Ví dụ: bạn có thể muốn cấp cho nhóm đó quyền truy cập vào một tập hợp các tính năng thử nghiệm.

Cách chỉ định một nhóm cho một đối tượng:

 1. Truy cập trang Nhóm.
 2. Nhấp vào nhóm mà bạn muốn xem thông tin chi tiết.
 3. Cách chỉ định nhóm cho một đối tượng:

  1. Nhấp vào + Đối tượng người xem.
  2. Chọn một hoặc nhiều đối tượng trong hộp thoại Thêm đối tượng. Nhập một chuỗi vào hộp Tìm kiếm để lọc danh sách. Nhấp vào Tất cả để chọn tất cả các mục trên danh sách hoặc Không có để bỏ chọn tất cả các mục.
  3. Nhấp vào Thêm.
 4. Để xoá một nhóm khỏi một đối tượng, hãy nhấp vào Xoá.

Phê duyệt hoặc thu hồi quyền truy cập của nhóm vào một ứng dụng

Cách phê duyệt hoặc thu hồi ứng dụng:

 1. Truy cập trang Nhóm.
 2. Nhấp vào tên ứng dụng mà bạn muốn xem và chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Chọn Đã phê duyệt hoặc Đã thu hồi trong trường Trạng thái ứng dụng để phê duyệt hoặc thu hồi ứng dụng tương ứng.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xem thêm: Phê duyệt hoặc thu hồi ứng dụng

Xem tư cách thành viên nhóm theo người dùng

Xem Xem chi tiết tài khoản người dùng.