Quản lý người dùng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Tham khảo tài liệu về Apigee X.
thông tin

Quản lý người dùng cổng như được mô tả trong các phần sau. Hãy xem thêm nội dung Tạo tài khoản người dùng trên cổng thông tin tích hợp.

Khám phá trang Người dùng

Để truy cập vào trang Người dùng:

 1. Chọn Xuất bản > Cổng trong thanh điều hướng bên để hiển thị danh sách các cổng thông tin.
 2. Nhấp vào hàng của cổng thông tin mà bạn muốn xem người dùng.
 3. Nhấp vào Tài khoản trên trang đích của cổng thông tin.
  Ngoài ra, bạn có thể chọn Tài khoản trong trình đơn thả xuống trong thanh điều hướng trên cùng.
 4. Nhấp vào thẻ Người dùng.

Danh sách người dùng sẽ xuất hiện.

Như được đánh dấu trong hình, Danh sách người dùng cho phép bạn:

Xem thông tin chi tiết về tài khoản người dùng

Cách xem thông tin chi tiết về tài khoản người dùng:

 1. Truy cập trang Người dùng.
 2. Nhấp vào hàng của người dùng mà bạn muốn xem thông tin tài khoản.

Trang Thông tin chi tiết về tài khoản người dùng sẽ xuất hiện.

Như được đánh dấu trong hình trước, trang Chi tiết tài khoản người dùng cho phép bạn:

Nếu bạn đã đăng ký bản phát hành beta của tính năng nhóm, trang Chi tiết tài khoản cho phép bạn thực hiện thêm các thao tác sau:

Kích hoạt tài khoản người dùng

Bạn có thể cần phải kích hoạt tài khoản người dùng theo cách thủ công trong các trường hợp sau:

Trong cả hai trường hợp, trạng thái của tài khoản người dùng sẽ được liệt kê là Không hoạt động trong danh sách tài khoản người dùng.

Cách kích hoạt tài khoản người dùng từ trang Chi tiết về người dùng:

 1. Truy cập trang Người dùng.
 2. Nhấp vào hàng của tài khoản người dùng mà bạn muốn kích hoạt.
 3. Nhấp vào .
 4. Chọn Đang hoạt động trong trình đơn thả xuống.
 5. Nhấp vào Lưu.

Vô hiệu hoá tài khoản người dùng

Có thể đôi khi bạn cần phải ngăn tài khoản người dùng truy cập vào cổng tích hợp, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Trong trường hợp này, trạng thái của tài khoản người dùng sẽ là Không hoạt động trong Danh sách người dùng và người dùng cổng không thể đăng nhập.

Cách huỷ kích hoạt tài khoản người dùng trên trang Thông tin chi tiết về người dùng:

 1. Truy cập trang Người dùng.
 2. Nhấp vào hàng của tài khoản người dùng mà bạn muốn huỷ kích hoạt.
 3. Nhấp vào .
 4. Chọn Không hoạt động trong trình đơn thả xuống.
 5. Nhấp vào Lưu.

Xoá tài khoản người dùng

Bạn có thể xoá tài khoản người dùng không còn cần thiết.

Cách xoá tài khoản người dùng:

 1. Truy cập trang Người dùng.
 2. Đặt con trỏ lên tài khoản người dùng mà bạn muốn xóa để hiển thị trình đơn thao tác.
 3. Nhấp vào để xoá tài khoản người dùng.
 4. Nhấp vào Delete (Xoá) tại lời nhắc để xác nhận thao tác.