Phát triển nội dung cổng thông qua trình chỉnh sửa trang

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Sử dụng trình chỉnh sửa trang, bạn xác định nội dung cổng thông tin của mình bằng Markdown hoặc HTML.

Khám phá trình chỉnh sửa trang

Truy cập vào trình chỉnh sửa trang bằng cách nhấp vào tên của trang khi xem danh sách trang, như được mô tả trong phần Quản lý các trang trong cổng thông tin của bạn.

Trình chỉnh sửa trang

Như được đánh dấu trong hình trước, trình chỉnh sửa trang cho phép bạn:

Chỉnh sửa nội dung trong trình chỉnh sửa trang

Markdown là ngôn ngữ định dạng đơn giản, dùng mã đánh dấu dạng văn bản thuần tuý vừa dễ đọc vừa dễ viết. Cú pháp của hàm này được chỉ định bằng các ký tự dấu câu. Markdown được chuyển đổi thành HTML trước khi hiển thị trong trình duyệt.

Thanh công cụ chỉnh sửa nhanh ở đầu trình chỉnh sửa trang cung cấp các lối tắt để áp dụng các định dạng (chẳng hạn như in đậm, in nghiêng, v.v.) hoặc chèn thẻ Markdown (chẳng hạn như danh sách, hình ảnh, đường liên kết, v.v.). Để xem tóm tắt nhanh về cú pháp Markdown, hãy nhấp vào Biểu tượng Markdown trong thanh công cụ chỉnh sửa nhanh để xem Tài liệu tham khảo nhanh về cú pháp Markdown.

Để huỷ hoặc làm lại thao tác chỉnh sửa cuối cùng, hãy nhấp vào Command-z hoặc Command-Shift-z tương ứng.

Bạn nên dùng Markdown nếu muốn đơn giản hoá quy trình định dạng. Tuy nhiên, mã này không nhằm mục đích thay thế HTML. Có nhiều định dạng định dạng trong HTML mà bạn không thể làm trong Markdown. Ví dụ: bạn có thể chỉ định lớp CSS cho một phần tử trong HTML; bạn không thể thực hiện việc này trong Markdown:

  <p class="class1">

Bạn có thể chèn HTML vào bất kỳ đâu trong nội dung bằng cách nhập các thẻ HTML.

Để biết thông tin về thẻ HTML, hãy xem thông số kỹ thuật HTML5.

Thêm thành phần Angular Material

Angular Material cung cấp một thư viện thành phần giao diện người dùng hiện đại. Các thành phần Angular Material cho phép bạn nhanh chóng xây dựng giao diện người dùng nhất quán, phản hồi nhanh và dễ truy cập bằng các nguyên tắc thiết kế hiện đại.

Thành phần có sẵn

Trải nghiệm cổng thông tin được xây dựng bằng Angular Material và một số thành phần Angular Material giới hạn có thể được sử dụng trong các trang, như được tóm tắt trong bảng sau.

Thành phần Ví dụ:
Nút Mã sau đây tạo một nút hình chữ nhật có độ cao.
<a mat-raised-button 
  href="quickstart">
  Quick Start
</a>

Mã sau đây tạo một nút tròn có nền trong suốt kèm theo biểu tượng cảnh báo. Màu của nút được xác định bằng bảng màu ấm.

<button mat-icon-button
  color="warn">
  <mat-icon aria-label="Example warning">warning</mat-icon>
</button>

Thẻ Mã sau đây sẽ tạo một thẻ. Thẻ này bao gồm các thành phần nút và biểu tượng, cũng như tiêu đề và văn bản nội dung. Màu của nút được xác định bằng bảng màu chính.
<mat-card 
  href="apis">
  <mat-card-header 
   color="primary">
     <mat-icon>
      class
     </mat-icon>
     <h1>
      APIs
     </h1>
  </mat-card-header>
  <mat-card-content>
   <p class="home-page-card-content-text">
     Learn about and try our APIs.
   </p>
  </mat-card-content>
  <mat-card-actions>
   <button mat-button>
     View APIs
   </button>
  </mat-card-actions>
</mat-card>
Biểu tượng Mã sau đây sẽ tạo một biểu tượng dấu kiểm. Để xem danh sách đầy đủ các biểu tượng được hỗ trợ, hãy xem bài viết Material Design – Biểu tượng.
<mat-icon>
  check_circle
</mat-icon>
Thanh công cụ Mã sau đây tạo một thanh công cụ đơn giản có văn bản và biểu tượng giỏ hàng.
<mat-toolbar color="primary">
  <span>My Store</span>
  <span class="space-buffer"></span>
  <mat-icon>add_shopping</mat-icon>
</mat-toolbar>

Quản lý chế độ hiển thị của một trang trong cổng thông tin của bạn

Quản lý khả năng hiển thị của một trang trong cổng thông tin của bạn bằng cách cấp quyền truy cập vào:

Để quản lý chế độ hiển thị của một trang trong cổng thông tin của bạn:

 1. Nhấp vào Quản lý bên cạnh đối tượng trong ngăn bên phải của trình chỉnh sửa trang.
 2. Chọn chế độ hiển thị. Nếu bạn đã đăng ký bản phát hành beta của tính năng đối tượng, hãy chọn một trong các tuỳ chọn sau:
  • Công khai (hiển thị với mọi người) để cho phép tất cả người dùng xem trang.
  • Người dùng được xác thực để chỉ cho phép những người dùng đã đăng ký xem trang.
  • Đối tượng được chọn để chọn những đối tượng cụ thể mà bạn muốn có thể xem trang. Xem phần Quản lý đối tượng cho cổng thông tin của bạn.
   Để quản lý đối tượng, hãy nhấp vào Tạo hoặc sửa đổi đối tượng.

  Nếu không, hãy chọn một trong các phương án sau:
  • Người dùng ẩn danh để cho phép tất cả người dùng xem trang.
  • Người dùng đã đăng ký để chỉ cho phép những người dùng đã đăng ký xem trang.
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Xem trước nội dung cổng thông tin

Để xem trước nội dung cổng thông tin, hãy nhấp vào Xem trước trong thanh công cụ của trình chỉnh sửa trang. Điều hướng qua các trang khác trong cổng của bạn để xem trước nội dung, như mong muốn.

Xuất bản nội dung cổng thông tin

Để xuất bản nội dung cổng thông tin, nhấp vào Xuất bản trong ngăn bên phải. Để hủy xuất bản nội dung cổng thông tin, nhấp vào Hủy xuất bản trong ngăn bên phải. Xem thêm phần Xuất bản nội dung cổng thông tin của bạn.

Xoá trang

Để xóa một trang khỏi trình chỉnh sửa cổng thông tin, hãy nhấp vào Xóa trong ngăn bên phải của trình chỉnh sửa trang. Bạn được nhắc xác nhận thao tác.