Kiểm tra: API, Sản phẩm và lịch sử tổ chức

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Apigee Edge cung cấp một tính năng "nhật ký" có thể giúp khắc phục sự cố cũng như quản lý việc sử dụng API. Tính năng nhật ký cho phép bạn xem các hoạt động (tạo, cập nhật, đọc, xoá, triển khai, huỷ triển khai) đã được thực hiện trên API và các sản phẩm API của bạn theo thời gian. Bạn có thể xem ai đã thực hiện từng thao tác, thời điểm thực hiện thao tác, URI yêu cầu và mã phản hồi. Đối với các thao tác cập nhật, bạn cũng có thể xem nội dung yêu cầu đã được chuyển trong lệnh gọi API.

Chúng tôi sẽ lưu giữ nhật ký kiểm tra của tổ chức trong vòng 400 ngày (chỉ dành cho Cloud công khai, không áp dụng cho Apigee Edge for Private Cloud).

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài đăng trên cộng đồng API Kiểm tra API.

Truy xuất nhật ký API

Cách xem nhật ký của một API:

 1. Chọn proxy API trên trang proxy API.
 2. Trên trang chi tiết API, hãy chọn Project > API Proxy History (Dự án > Lịch sử proxy API).

  Lịch sử của API sẽ hiển thị.

 3. Bạn có thể thay đổi phạm vi ngày cho nhật ký thành ngày, tuần, 2 tháng, 3 tháng hoặc năm trước bằng cách chọn trong trình đơn bên cạnh mục "Hiển thị dữ liệu cho cuối cùng".
 4. Bạn có thể xem nội dung yêu cầu cho các thao tác cập nhật bằng cách nhấp vào Hiển thị trong cột Nội dung yêu cầu cho thao tác đó.

Truy xuất nhật ký sản phẩm API

Cách xem nhật ký của một sản phẩm API:

 1. Trong giao diện người dùng Apigee, hãy chuyển đến Publish > API Products (Xuất bản > Sản phẩm API).
 2. Chọn sản phẩm có nhật ký mà bạn muốn xem.
 3. Nhấp vào Nhật ký từ trang sản phẩm API.
 4. Bạn có thể thay đổi phạm vi ngày của nhật ký thành ngày, tuần, 2 tháng, 3 tháng hoặc năm cuối cùng bằng cách chọn trong trình đơn bên cạnh Phạm vi ngày.
 5. Bạn có thể xem nội dung yêu cầu cho các thao tác cập nhật bằng cách nhấp vào Hiển thị trong cột Nội dung yêu cầu cho thao tác đó.

Xem nhật ký tổ chức

Xem các thay đổi ở cấp tổ chức do vai trò quản trị viên tổ chức thực hiện, theo mô tả dưới đây.

Video: Xem video ngắn để tìm hiểu thêm về cách xem nhật ký tổ chức trong giao diện người dùng Edge.

Edge

Cách xem các thay đổi ở cấp tổ chức bằng giao diện người dùng Edge:

 1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.
 2. Chọn Quản trị > Nhật ký kiểm tra trong thanh điều hướng bên trái.

Trang Nhật ký kiểm tra sẽ xuất hiện.

Nhấp vào một hàng để xem thêm thông tin về một nhật ký cụ thể, chẳng hạn như lệnh gọi API Edge đã được thực hiện và thao tác được thực thi.

Xem nhật ký kiểm tra

Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

Cách xem các thay đổi ở cấp tổ chức bằng giao diện người dùng Classic Edge:

 1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
 2. Chọn Quản trị > Lịch sử tổ chức ở thanh điều hướng trên cùng.

Trang Nhật ký tổ chức sẽ xuất hiện. Nhấp vào Chi tiết trong hàng để xem thêm thông tin về một thay đổi cụ thể, chẳng hạn như lệnh gọi API Edge đã được thực hiện và thao tác được thực thi.

Xem các thay đổi ở cấp tổ chức