Bắt đầu xây dựng cổng thông tin dành cho nhà phát triển

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Chủ đề này mô tả cách bắt đầu xây dựng cổng thông tin Drupal. Để biết thông tin về cách tạo một cổng thông tin tích hợp, hãy xem nội dung Xây dựng một cổng thông tin tích hợp.

Đăng nhập vào cổng thông tin của bạn

Đối với Pantheon, URL đến cổng thông tin của bạn sẽ có dạng sau:

http://{environment}-{your-org-name}.devportal.apigee.io/

Ví dụ: đối với phiên bản nhà phát triển của cổng thông tin myorg:

http://dev-myorg.devportal.apigee.io/

Khi đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của quản trị viên mà bạn được cấp, bạn sẽ thấy nội dung như sau:

Lưu ý:

  • Các mục trình đơn cho các trang Blog và Diễn đàn được tạo sẵn.
  • Một trình đơn quản trị Drupal chỉ dành cho quản trị viên Drupal trên cổng thông tin của bạn. Đây là nơi quản trị viên cổng thông tin thực hiện phần lớn cấu hình của trang web.

Nếu nhấp vào biểu trưng Apigee trên cổng thông tin của mình, bạn sẽ chuyển đến trang chủ.

Tạo người dùng quản trị

Nếu bạn muốn thêm quản trị viên khác vào cổng của mình:

  1. Trong trình đơn quản trị Drupal, hãy chọn Mọi người > Thêm người dùng.
  2. Nhập thông tin bắt buộc về người dùng mới và cung cấp mật khẩu tạm thời.
  3. Hãy nhớ chọn Đang hoạt độngquản trị viên. Để gửi email tự động cho người dùng kèm theo đường liên kết đến cổng thông tin mới, hãy chọn Thông báo cho người dùng tài khoản mới.
    Khi quản trị viên mới đăng nhập, họ sẽ có cùng các quyền quản trị viên như bạn.

Định cấu hình máy chủ SMTP

Cổng thông tin dành cho nhà phát triển yêu cầu bạn định cấu hình máy chủ SMTP để gửi thư email. Để định cấu hình máy chủ SMTP, trước tiên, bạn phải bật mô-đun Hỗ trợ xác thực SMTP của Drupal trên cổng thông tin dành cho nhà phát triển.

Hãy xem bài viết Định cấu hình email để biết thêm thông tin.

Định cấu hình cổng thông tin của bạn

Drupal chạy gần như hoàn toàn trên các mô-đun — các trình bổ trợ mã độc lập cho khung của Drupal. Mọi hoạt động bạn thực hiện hoặc định cấu hình trong Drupal đều do một mô-đun kiểm soát, từ quyền kiểm soát trình đơn, cấu hình bố cục cho đến báo cáo. Để xem danh sách các mô-đun được cài đặt trong cổng thông tin của bạn, hãy chọn Mô-đun trong trình đơn Drupal.

Để bắt đầu định cấu hình cổng thông tin của bạn, hãy xem Thêm và chỉnh sửa nội dung.

Tạo sản phẩm API

Trước khi đưa nhà phát triển đến cổng thông tin của mình, hãy đảm bảo rằng bạn có các sản phẩm API (gói API) để chọn khi tạo ứng dụng trên cổng thông tin của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo sản phẩm API.

Chuyển nhà phát triển đến cổng thông tin của bạn

Khi cổng thông tin của bạn đã sẵn sàng để sử dụng công khai, hãy bắt đầu chuyển hướng nhà phát triển đến cổng đó. Khi đăng ký, những người dùng này sẽ chỉ được thêm vào dưới dạng "người dùng đã xác thực" (không phải quản trị viên Drupal). Thông tin người dùng của họ sẽ tự động được thêm vào Drupal và vào môi trường enterprise.apigee.com của bạn, nơi họ được đăng ký là "nhà phát triển". Khi nhà phát triển đăng ký ứng dụng trong cổng thông tin dành cho nhà phát triển (nơi họ chọn sản phẩm API để sử dụng trong ứng dụng), những ứng dụng đó cũng sẽ được đăng ký trên trang web enterprise.apigee.com của bạn. Cổng thông tin dành cho nhà phát triển và trang web doanh nghiệp của bạn đã được kết nối.