API mục tiêu mô phỏng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Apigee cung cấp một API RESTful mục tiêu mô phỏng. Sử dụng API trong các thử nghiệm xây dựng API của riêng bạn.

Trong Edge, bạn có thể chỉ định một trong các điểm cuối này bằng cách truyền khoá API vì lý do bảo mật, với mã phần tử HTTPTargetConnection như sau:

<TargetEndpoint name="default">
 <HTTPTargetConnection>
  <URL>https://mocktarget.apigee.net</URL>
  <Properties>
   <Property name="retain.queryparams">apikey</Property>
  </Properties>
 </HTTPTargetConnection>
</TargetEndpoint>

Để biết thêm về điểm cuối mục tiêu, hãy xem bài viết Tài liệu tham khảo về thuộc tính điểm cuối. Để biết thông tin về khoá API, hãy xem nội dung Khoá API.

Bảng sau đây liệt kê các điểm cuối trong API mục tiêu mô phỏng.

Việc cần làm Phương thức Tài nguyên
Nhận trợ giúp GET https://mocktarget.apigee.net/help
Xem lời chào dành riêng cho bạn GET https://mocktarget.apigee.net
Xem lời chào dành riêng cho bạn GET https://mocktarget.apigee.net/user
Xem lời tự động viên về API GET https://mocktarget.apigee.net/iloveapis
Xem địa chỉ IP GET https://mocktarget.apigee.net/ip
Xem phản hồi XML GET https://mocktarget.apigee.net/xml
Xem phản hồi JSON GET https://mocktarget.apigee.net/json
Xem tiêu đề và nội dung yêu cầu GET https://mocktarget.apigee.net/echo
Gửi yêu cầu và xem tiêu đề cũng như nội dung của yêu cầu POST https://mocktarget.apigee.net/echo
Xem mã trạng thái và thông báo GET https://mocktarget.apigee.net/statuscode/{code}
Xác thực quyền truy cập bằng phương thức xác thực cơ bản GET https://mocktarget.apigee.net/auth