Bảo mật proxy

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Bảo mật API liên quan đến việc kiểm soát quyền truy cập vào các API, bảo vệ trước nội dung thông báo độc hại, truy cập và che giấu dữ liệu nhạy cảm đã mã hoá trong thời gian chạy, bảo vệ các dịch vụ phụ trợ khỏi quyền truy cập trực tiếp và các biện pháp bảo vệ quan trọng khác.

Trang chủ OAuth

Nhận đường liên kết đến các chủ đề giới thiệu, ví dụ và chủ đề hướng dẫn.

Sử dụng chính sách SAML

Xem thông tin tổng quan về tính năng hỗ trợ SAML của Apigee, đồng thời đề cập đến chính sách bạn sẽ cần.

Che giấu và ẩn dữ liệu

Tìm hiểu cách che dữ liệu nhạy cảm như số thẻ tín dụng hoặc thông tin sức khoẻ.

Bảo mật dặm cuối

Tìm hiểu cách bảo vệ bản thân trước các mối đe doạ đối với tài nguyên phụ trợ.

Khoá API

Giới thiệu về cách hoạt động của khoá API – hình thức bảo mật dựa trên ứng dụng đơn giản nhất.

Bảo mật dựa trên nội dung

Tìm hiểu các chính sách của Apigee Edge mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ API của mình khỏi các mối đe doạ do nội dung gây ra.

Xử lý bản đồ khoá-giá trị

Xem thông tin chi tiết về cách lưu trữ dữ liệu trong bản đồ khoá-giá trị đã mã hoá mà bạn có thể quản lý bằng Node.js.