Bảo mật proxy

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Hãy xem tài liệu về Apigee X.

Bảo mật API bao gồm việc kiểm soát quyền truy cập vào các API của bạn, bảo vệ khỏi nội dung thông báo độc hại, truy cập và che giấu dữ liệu được mã hoá nhạy cảm trong thời gian chạy, bảo vệ các dịch vụ phụ trợ của bạn trước hoạt động truy cập trực tiếp và các biện pháp bảo vệ quan trọng khác.

Trang chủ OAuth

Nhận liên kết đến các chủ đề, ví dụ và hướng dẫn giới thiệu.

Sử dụng chính sách SAML

Xem tổng quan về khả năng hỗ trợ SAML của Apigee, cùng với con trỏ đến chính sách mà bạn sẽ cần.

Che dữ liệu và ẩn

Tìm hiểu cách che giấu dữ liệu nhạy cảm, chẳng hạn như số thẻ tín dụng hoặc thông tin y tế.

Bảo mật dặm gần nhất

Tìm hiểu cách bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa đối với tài nguyên phụ trợ.

Khóa API

Giới thiệu về hoạt động của khóa API, hình thức bảo mật dựa trên ứng dụng đơn giản nhất.

Bảo mật dựa trên nội dung

Tìm hiểu về các chính sách Apigee Edge mà bạn có thể sử dụng để bảo vệ API của mình khỏi các mối đe doạ được mang theo nội dung.

Xử lý bản đồ khoá-giá trị

Xem thông tin chi tiết về cách sử dụng tính năng lưu trữ dữ liệu trong bản đồ khoá-giá trị đã mã hoá mà bạn có thể quản lý bằng Node.js.