Lấy thông tin xác thực ứng dụng

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Chủ đề này hướng dẫn bạn cách lấy thông tin đăng nhập của ứng dụng (còn gọi là khoá nhà phát triển) cho mục đích phát triển và kiểm thử bằng sản phẩm và ứng dụng có sẵn dành cho nhà phát triển. Đối với tình huống phát hành chính thức, các bước tương tự nhau. Tuy nhiên, bạn sẽ sử dụng ứng dụng, sản phẩm của nhà phát triển và các thực thể khác.

Thông tin đăng nhập của ứng dụng là gì?

Để tham gia vào bất kỳ quy trình OAuth 2.0 nào, tất cả ứng dụng khách đều phải được đăng ký bằng Apigee Edge (máy chủ uỷ quyền). Khi đăng ký ứng dụng, bạn sẽ được chỉ định 2 khoá: Mã nhận dạng người tiêu dùngThông tin mật của người tiêu dùng. Mã nhận dạng người tiêu dùng là một khoá công khai và tuyệt đối không được công khai Thông tin bí mật của người tiêu dùng. Các khoá thông tin xác thực ứng dụng này cho phép Apigee Edge xác định riêng ứng dụng khách.

Các bước nhanh

Các bước nhanh chóng này sẽ chỉ cho bạn cách lấy khoá cho nhà phát triển của một trong những ứng dụng sẵn có được định cấu hình khi bạn tạo tổ chức Apigee Edge. Bạn có thể sử dụng các khoá này chủ yếu để phát triển và kiểm thử:

 1. Truy cập trang Ứng dụng của nhà phát triển theo mô tả dưới đây.

  Edge

  Cách truy cập vào trang Ứng dụng dành cho nhà phát triển bằng giao diện người dùng Edge:

  1. Đăng nhập vào apigee.com/edge.
  2. Chọn Xuất bản > Ứng dụng trong thanh điều hướng bên trái.
  3. Nhấp vào +Proxy

  Phiên bản cũ (Đám mây riêng tư)

  Cách truy cập vào trang Ứng dụng dành cho nhà phát triển bằng giao diện người dùng Classic Edge:

  1. Đăng nhập vào http://ms-ip:9000, trong đó ms-ip là địa chỉ IP hoặc tên DNS của nút Máy chủ quản lý.
  2. Chọn Xuất bản > Ứng dụng dành cho nhà phát triển ở thanh điều hướng trên cùng.
 2. Nhấp vào Ứng dụng thời tiết để mở trang tổng quan về Ứng dụng thời tiết. Xin lưu ý rằng nhà phát triển liên kết với ứng dụng là Nicolai Tesla. Nhà phát triển và ứng dụng này được cấp phép theo mặc định khi tổ chức của bạn được tạo. Mọi ứng dụng của nhà phát triển đều phải liên kết với một nhà phát triển.
 3. Trong phần Products (Sản phẩm), bên cạnh sản phẩm Premium Weather API (API Thời tiết cao cấp), hãy nhấp vào Show (Hiển thị) để hiển thị các giá trị Mã nhận dạng người tiêu dùng và Thông tin bí mật của người tiêu dùng.
 4. Sao chép và lưu hai giá trị đó – bạn sẽ cần sử dụng chúng sau này để thực hiện lệnh gọi API để lấy mã truy cập.

Lấy thông tin đăng nhập ứng dụng bằng API Edge

Bạn cũng có thể lấy thông tin bí mật và khoá người dùng cho ứng dụng bằng cách gọi API quản lý. Trước tiên, hãy lấy danh sách ứng dụng trong tổ chức của bạn bằng cách thực hiện lệnh gọi API sau:

$ curl https://api.enterprise.apigee.com/v1/o/{org_name}/apps \
-u email:password 

Lệnh gọi này trả về một danh sách các ứng dụng theo mã ứng dụng.

[ "da496fae-2a04-4a5c-b2d0-709278a6f9db", "50e3e831-175b-4a05-8fb6-05a54701af6e" ]

Bạn có thể truy xuất hồ sơ của một ứng dụng bằng cách thực hiện một lệnh gọi GET đơn giản trên mã ứng dụng:

$ curl https://api.enterprise.apigee.com/v1/o/{org_name}/apps/{app_id} \
-u email:password 

Ví dụ:

$ curl https://api.enterprise.apigee.com/v1/o/{org_name}/apps/da496fae-2a04-4a5c-b2d0-709278a6f9db \
-u email:password 

Lệnh gọi API trả về hồ sơ của ứng dụng mà bạn đã chỉ định. Ví dụ: hồ sơ ứng dụng cho thời tiết có cách biểu thị JSON như sau:

{
 "accessType" : "read",
 "apiProducts" : [ ],
 "appFamily" : "default",
 "appId" : "da496fae-2a04-4a5c-b2d0-70928a6f9db",
 "attributes" : [ ],
 "callbackUrl" : "http://weatherapp.com",
 "createdAt" : 1380290158713,
 "createdBy" : "noreply_admin@apigee.com",
 "credentials" : [ {
  "apiProducts" : [ {
   "apiproduct" : "PremiumWeatherAPI",
   "status" : "approved"
  } ],
  "attributes" : [ ],
  "consumerKey" : "bBGAQrXgivA9lKu7NMPyYpVKNhGar6K",
  "consumerSecret" : "hAr4Gn0gA9vyvI4",
  "expiresAt" : -1,
  "issuedAt" : 1380290161417,
  "scopes" : [ ],
  "status" : "approved"
 } ],
 "developerId" : "5w95xGkpnjzDBT4",
 "lastModifiedAt" : 1380290158713,
 "lastModifiedBy" : "noreply_admin@apigee.com",
 "name" : "weatherapp",
 "scopes" : [ ],
 "status" : "approved"
}

Hãy lưu ý các giá trị của consumerKeyconsumerSecret.

Tìm hiểu sâu

Để thảo luận chi tiết hơn về việc đăng ký ứng dụng và quản lý khoá, hãy xem phần Đăng ký ứng dụng và quản lý khoá API.