Triển khai Node.js truyền thống trên Edge

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Tính năng hỗ trợ Node.js truyền thống trên Apigee Edge cung cấp một môi trường thời gian chạy Node.js được nhúng dành cho một tổ chức và môi trường Apigee. Các ứng dụng Node.js được triển khai cho môi trường này có thể đóng vai trò là mục tiêu cho bất kỳ proxy API nào được triển khai cho cùng tổ chức/môi trường đó.

Tính năng hỗ trợ Node.js Edge truyền thống phụ thuộc nội bộ vào một ứng dụng cầu nối nguồn mở có tên là (Trireme) và một trình thông dịch JavaScript có tên là (Rhino) cho phép mã Node.js thực thi trong môi trường thời gian chạy Edge Java.

Có một số hạn chế liên quan đến phương pháp này. Ví dụ:

  • Chỉ hỗ trợ phiên bản Node.js cũ hơn (0.10.32).
  • Có những khác biệt nhỏ về hành vi giữa môi trường Node.js tiêu chuẩn và môi trường Trireme/Rhino.
  • Rất khó để gỡ lỗi các ứng dụng Node.js sau khi triển khai các ứng dụng đó cho Edge.

Các ứng dụng Node.js được triển khai đến Mục tiêu được lưu trữ không phụ thuộc vào bất kỳ công nghệ thời gian chạy Node.js nào dành riêng cho Apigee. Ứng dụng Node.js của bạn sẽ chạy trong Mục tiêu được lưu trữ đúng như cách nó chạy trong môi trường phát triển cục bộ của bạn.

Mẫu

Kho lưu trữ Node.js chứa một số ví dụ cơ bản từ việc triển khai máy chủ Hello World! đơn giản đến API cơ sở dữ liệu nhân viên tận dụng kho dữ liệu trên đám mây.

Mẹo tăng hiệu suất

Xem bài viết Mẹo về hiệu suất: Node.js: Tạo nhóm cổng trong Cộng đồng Apigee.

Các bước tiếp theo

Giờ đây, khi bạn đã biết một chút về tính năng hỗ trợ Node.js trong Apigee Edge, đã đến lúc xem cách hoạt động của Node.js trên Edge. Trong chủ đề tiếp theo, Làm quen với Node.js trên Apigee Edge, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách proxy một ứng dụng Node.js "Hello World" rất đơn giản trên Apigee Edge bằng giao diện người dùng quản lý. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai ứng dụng Node.js trực tiếp từ máy phát triển cho Edge bằng cách sử dụng giao diện dòng lệnh.

Các điểm hạn chế

Chức năng hỗ trợ Node.js của Edge truyền thống dựa trên nội bộ dựa trên ứng dụng cầu nối nguồn mở (Trireme) và trình thông dịch JavaScript (Rhino) cho phép mã Node.js thực thi trong môi trường thời gian chạy của Edge Java.

Có một số hạn chế liên quan đến phương pháp này. Ví dụ:

  • Chỉ hỗ trợ phiên bản Node.js cũ hơn (0.10.32).
  • Có những khác biệt nhỏ về hành vi giữa môi trường Node.js tiêu chuẩn và môi trường Trireme/Rhino.
  • Rất khó để gỡ lỗi các ứng dụng Node.js sau khi triển khai các ứng dụng đó cho Edge.