Bước 1: Thêm tiện ích

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Hãy xem tài liệu về Apigee X.

Bạn có thể thêm một tiện ích bằng cách chọn một tiện ích bạn muốn trong danh sách các gói tiện ích có sẵn dành cho tổ chức Apigee Edge.

Để thêm phiên bản tiện ích mới:

 1. Đăng nhập vào giao diện người dùng Edge với tư cách là quản trị viên của tổ chức. Bạn phải là quản trị viên tổ chức để thêm tiện ích.
 2. Nhấp vào Tiện ích mở rộng > Quản trị viên.

  Chế độ xem Extensions (Tiện ích) sẽ hiển thị danh sách tất cả các tiện ích đã được định cấu hình từ các gói tiện ích có sẵn trên hệ thống.

  Trong các bước tiếp theo, bạn sẽ thêm tiện ích của riêng mình.

 3. Nhấp vào Thêm tiện ích:

  Chế độ xem Chọn tiện ích sẽ hiển thị. Trang này liệt kê tất cả các tiện ích có sẵn trên hệ thống. Các phần mở rộng trong danh sách được chia thành phần mở rộng do Google phát triển và phần mở rộng do các công ty khác phát triển.

  Để sử dụng một tiện ích từ một proxy API, bạn hãy chọn một gói tiện ích, định cấu hình một tiện ích với các giá trị cụ thể theo nhu cầu của bạn, sau đó triển khai một tiện ích đó vào một môi trường.

  Bạn sẽ thực hiện điều đó trong các bước tiếp theo.

 4. Trên thẻ Google, hãy tìm gói tiện ích Google Stackdriver Logging (Ghi nhật ký Stackdriver của Google).
 5. Để xem thêm thông tin về tiện ích này, hãy nhấp vào Xem chi tiết:

  Trong chế độ xem chi tiết của tiện ích đó, bạn có thể tìm thông tin về tác giả, giấy phép, kho lưu trữ nguồn, v.v. của tiện ích đó.

 6. Để định cấu hình một bản sao của tiện ích này, hãy nhấp vào nút Chọn:

  Hộp thoại Thuộc tính tiện ích xuất hiện:

 7. Trong hộp thoại Thuộc tính tiện ích, nhập các giá trị sau:
  Trường Bắt buộc? Mô tả
  Tên Bắt buộc Nhập tên cho phần mở rộng này, chẳng hạn như "my-logging-extension" (không sử dụng dấu cách hoặc ký tự đặc biệt). Giá trị này phải là giá trị duy nhất trong tổ chức.

  Trong các tiện ích của riêng bạn, hãy thử sử dụng tên thể hiện điều gì đó về cấu hình của tiện ích.

  Nội dung mô tả Không bắt buộc Đối với các tiện ích của riêng bạn, hãy nhập nội dung mô tả giúp nhà phát triển proxy API hiểu được cấu hình của tiện ích này. Hãy nhớ rằng có thể có nhiều cấu hình của cùng một tiện ích trong một tổ chức. Hãy tưởng tượng bạn đang cho nhà phát triển proxy biết tiện ích mở rộng dùng để làm gì.
 8. Nhấp vào Tạo.

  Edge tạo tiện ích mở rộng mới của bạn.

Bước tiếp theo

Bước 1 Bước 2: Định cấu hình và triển khai để thử nghiệm Bước 3 Bước 4 Bước 5