Giới thiệu về cẩm nang Edge Microgateway

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Cẩm nang về Edge Microgateway cung cấp thông tin khắc phục chi tiết cho các lỗi liên quan đến Edge Microgateway.

Hiện có các cẩm nang sau đây:

Cổng vi mô cạnh

Phản hồi HTTP Mã lỗi/thông báo Cẩm nang Cẩm nang áp dụng cho
502 Bad Gateway

{"message":"self signed certificate in certificate chain","code":"SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN"}

HOẶC

{"message":"self signed certificate","code":"DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT”}

502 Bad Gateway – Chứng chỉ tự ký trong chuỗi Người dùng Edge Public và Private Cloud
502 Bad Gateway {"message":"socket hang up","code":"ECONNRESET"} 502 Bad Gateway – Kết nối ổ cắm Người dùng Edge Public và Private Cloud