4.19.01 Ghi chú phát hành Edge dành cho đám mây riêng tư

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Phần này mô tả phiên bản 4.19.01 của Edge dành cho Bản phát hành tính năng đám mây riêng tư.

Tóm tắt về bản phát hành

Bảng sau đây tóm tắt các thay đổi trong bản phát hành này:

Tính năng mới

Bản phát hành này bao gồm các tính năng mới sau đây:

○ Bản phát hành rộng rãi (GA) của giao diện người dùng Edge
○ Bản phát hành ở giai đoạn Phát hành rộng rãi (GA) cho tính năng Kiếm tiền trong giao diện người dùng Edge
apigee-monit bổ sung các dịch vụ tự khắc phục và giám sát
○ Giao diện người dùng Edge có các thuộc tính cấu hình TLS mới
○ Giờ đây, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xoá các máy chủ ảo trong giao diện người dùng Edge
○ Đã hỗ trợ OpenAPI v3
○ RedHat Enterprise Linux (RH7) hiện đã được hỗ trợ
○ RedHat Enterprise Linux (RHEL7)

Để biết thêm thông tin về từng tính năng mới này, hãy xem phần Tính năng mới.

Bản phát hành bao gồm

Kể từ Bản phát hành Edge dành cho tính năng đám mây riêng tư trước đây, các bản phát hành sau đã ra mắt và được đưa vào bản phát hành này:

○ Edge:
   18.06.08
   18.06.06
   18.05.21
   18.05.10
   18.05.09
   18.04.23.00
○ Cổng:
   18.11.28.00
   18.10.17.00
   18.10.09.00
   18.07.16.00
Nghỉ hưu Không có
Ngừng sử dụng Apigee Edge for Private Cloud phiên bản 4.17.09 hiện không còn được hỗ trợ (không dùng nữa).

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Apigee ngừng sử dụng, ngừng sử dụng và thay đổi CPS.

Sửa lỗi

Bản phát hành này bao gồm các bản sửa lỗi sau:

4 ○5 Vaults (4

Để biết thêm thông tin về từng bản sửa lỗi này, hãy xem phần Bản sửa lỗi.

Lỗi đã biết

Bản phát hành này bao gồm các vấn đề đã biết sau:

7 7.

apigee-monitHEAD

Để biết thêm thông tin về từng vấn đề đã biết (bao gồm cả cách giải quyết), hãy xem phần Vấn đề đã biết.

Nâng cấp lộ trình

Bảng sau đây trình bày các lộ trình nâng cấp cho bản phát hành này:

Từ 4.18.05 Trực tiếp nâng cấp từ 4.18.05 → 4.19.01
Từ 1/4/2001 Trực tiếp nâng cấp từ 4.18.01 → 4.19.01
Từ 4.17.09 Trực tiếp nâng cấp từ 4.17.09 → 4.19.01
Từ 4.17.05 Nâng cấp từ 4.17.05 → 4.18.01, sau đó nâng cấp từ 4.18.01 → 4.19.01
Từ 4.17.01 Nâng cấp từ 4.17.01 → 4.18.01, sau đó nâng cấp từ 4.18.01 → 4.19.01
Từ 4.16.09 Nâng cấp từ 4.16.09 → 4.18.01, sau đó nâng cấp từ 4.18.01 → 4.19.01
Từ 4.16.05 Nâng cấp từ 4.16.05 → 4.18.01, sau đó nâng cấp từ 4.18.01 → 4.19.01
Từ 4.16.01 Nâng cấp từ 4.16.01 → 4.18.01, sau đó nâng cấp từ 4.18.01 → 4.19.01
Từ 4,15.0x Nâng cấp từ phiên bản 4.15.0x → 4.16.01, sau đó nâng cấp từ phiên bản Nâng cấp từ 4.16.01 → 4.18.01, sau đó nâng cấp từ phiên bản nâng cấp từ 4.18.01 → 4.19.01

Tính năng mới

Phần này liệt kê các tính năng mới trong bản phát hành này. Ngoài ra, bản phát hành này bao gồm tất cả các tính năng trong bản phát hành Giao diện người dùng Edge, Quản lý cạnh và Cổng thông tin có trong Bản phát hành đi kèm.

Ngoài các tính năng nâng cao sau đây, bản phát hành này cũng có nhiều tính năng nâng cao về khả năng hữu dụng, hiệu suất, bảo mật và độ ổn định.

Bản phát hành rộng rãi (GA) của giao diện người dùng Edge

Giao diện người dùng Apigee Edge là dịch vụ giao diện người dùng quản lý mới nhất của chúng tôi. Trước đó, tính năng này đang ở giai đoạn thử nghiệm. Với Apigee Edge for Private Cloud phiên bản 4.19.01, giao diện người dùng Edge là một phần của bản phát hành chung.

Để sử dụng giao diện người dùng Edge, bạn phải bật SAML, sau đó cài đặt giao diện người dùng Edge trên nút riêng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giao diện người dùng Edge dành cho đám mây riêng tư.

Bản phát hành cho Giai đoạn phát hành rộng rãi (GA) của tính năng Kiếm tiền trong giao diện người dùng Edge

Hiện đã có bản phát hành GA về Kiếm tiền trong giao diện người dùng của trải nghiệm New Edge.

Giờ đây, bạn có thể quản lý tất cả các nhiệm vụ kiếm tiền cho Apigee Edge for Private Cloud trong giao diện người dùng của New Edge, bao gồm:

Với thông báo này, báo cáo về phương sai kiếm tiền chính thức không được dùng nữa. Xem nội dung Ngừng sử dụng API.

apigee-monit bổ sung dịch vụ giám sát và tự phục hồi

Apigee Edge for Private Cloud hiện đã có apigee-monit, một công cụ dựa trên tiện ích kiếm tiền nguồn mở. apigee-monit định kỳ thăm dò các dịch vụ Edge; nếu không có dịch vụ nào, apigee-monit sẽ tìm cách khởi động lại dịch vụ đó.

Để biết thông tin về cách cài đặt, định cấu hình và sử dụng apigee-monit, hãy xem bài viết Tự khắc phục bằng apigee-monit.

Thuộc tính cấu hình TLS mới

Giao diện người dùng của Edge hỗ trợ các thuộc tính cấu hình TLS mới mà bạn có thể sử dụng để thiết lập các thuộc tính sau:

 • Giao thức TLS mặc định
 • Danh sách giao thức TLS được hỗ trợ
 • Các thuật toán TLS được hỗ trợ
 • Thuật toán mật mã TLS được hỗ trợ

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đặt thuộc tính TLS không bắt buộc.

Tạo, chỉnh sửa và xoá máy chủ ảo trong giao diện người dùng Edge

Chúng tôi đã mở rộng chức năng tự phục vụ để giờ đây bạn có thể tạo, chỉnh sửa và xoá các máy chủ ảo trong trình duyệt (chỉ dành cho giao diện người dùng Edge).

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo máy chủ ảo bằng trình duyệt.

Đã thêm tính năng hỗ trợ OpenAPI phiên bản 3

Bản phát hành này đã hỗ trợ thêm tính năng tạo proxy qua OpenAPI phiên bản 3 (chỉ giao diện người dùng Edge).

Phần mềm được hỗ trợ

Bản phát hành này bao gồm các thay đổi sau đối với phần mềm được hỗ trợ:

Đã thêm dịch vụ hỗ trợ Không còn được hỗ trợ

Bản phát hành này hỗ trợ thêm các nền tảng sau:

 • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.6
 • CentOS 7.6
 • Oracle Linux 7.6

Các nền tảng sau không còn được hỗ trợ với bản phát hành này:

 • RHEL/CentOS/Oracle phiên bản 7.3
 • RHEL/CentOS phiên bản 6.8
 • Oracle Linux 6.7

Để xem danh sách đầy đủ các nền tảng được hỗ trợ, hãy xem phần Phần mềm và phiên bản được hỗ trợ.

Sửa lỗi

Phần này liệt kê các lỗi Đám mây riêng tư đã được khắc phục trong bản phát hành này. Ngoài ra, bản phát hành này bao gồm tất cả các bản sửa lỗi trong bản phát hành Giao diện người dùng Edge, Quản lý cạnh và Cổng thông tin có trong Bản phát hành đi kèm.

ID vấn đề Nội dung mô tả
122694069

Zookeeper không bị tập lệnh sao lưu chặn

Tập lệnh sao lưu không dừng quá trình Zookeeper trước khi diễn ra bản sửa lỗi này.
120993451

Đã thêm trang đích "Chưa thêm tổ chức nào

Các nhà phát triển đăng nhập bằng người dùng không có tổ chức nào liên kết sẽ không còn được chuyển đến một trang không tồn tại. Một trang đích mới đã được thêm cho những người dùng này.
120682369

Xoá báo cáo tuỳ chỉnh

Người dùng không thể xoá các báo cáo tuỳ chỉnh trong phiên bản New Edge.
120681592

Thẻ Bản đồ địa lý trong trải nghiệm New Edge

Khi người dùng chuyển đến thẻ Bản đồ địa lý trong trải nghiệm New Edge, trải nghiệm New Edge đã gặp lỗi.
120624977

Các lựa chọn về máy ảo Java (JVM) bằng Zookeeper

Việc đặt các tuỳ chọn JVM bằng cách sử dụng Mã có Cấu hình cho Zookeeper không hoạt động.
80187407

Đã xảy ra lỗi không xác định trên phần chú thích

Khi một biểu đồ chỉ có một chuỗi thời gian, chú giải công cụ sẽ đưa ra các lỗi không xác định.
79949124

Tạo proxy ngược qua OpenAPI

Nút Use OpenAPI (Sử dụng OpenAPI) khi tạo proxy không hoạt động.
77515655

Việc đặt lại mật khẩu không gửi đường liên kết

Người dùng không nhận được email khi yêu cầu đường liên kết để đặt lại mật khẩu.
72799769

Tiêu đề không chính xác cho đường liên kết đặt lại mật khẩu

Ngay cả sau khi người dùng đặt thuộc tính trustxforwarded thành true, các tiêu đề của yêu cầu vẫn không sử dụng HTTPS.
69550284

Sử dụng WSDL để tạo proxy API

Không tạo được Proxy API khi sử dụng WSDL.

Vấn đề đã biết

Bảng sau đây liệt kê các vấn đề đã biết trong bản phát hành này:

ID vấn đề Nội dung mô tả
135616498

Định dạng tệp siêu dữ liệu để cài đặt apigee-sso

Khi cài đặt apigee-sso và sử dụng tệp metadata.xml thay vì URL, nếu tệp metadata.xml không bao gồm dòng mới (CRLF) ở cuối tệp, thì tệp metadata.xml không được đọc toàn bộ.

Giải pháp tạm thời:

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể làm theo một trong những cách sau:

 • Thêm một CRLF vào cuối tệp metadata.xml

  HOẶC

 • Sử dụng vị trí dựa trên URL cho siêu dữ liệu
122370980

apigee-monit không được hỗ trợ trên Amazon Linux 1

Giải pháp tạm thời:

Không nội dung nào.
121095148

Tính năng sao lưu của Trình xử lý thư không sao lưu đúng nhóm tệp

Giải pháp tạm thời:

Chạy quá trình sao lưu lần thứ hai và quá trình này sẽ sao lưu đúng nhóm tệp.

115278838

Mã thông báo phiên không hợp lệ

Mã thông báo phiên không bị vô hiệu hoá trên máy chủ khi người dùng nhấp vào nút Đăng xuất Apigee Edge.

Giải pháp tạm thời:

Sử dụng phiên bản New Edge bằng Ngôn ngữ đánh dấu xác nhận bảo mật (SAML).

113342838

Thao tác Cassandra không hoạt động khi tính năng xác thực JMX được bật

Giải pháp tạm thời:

Thêm tên người dùng và mật khẩu mỗi khi bạn gọi lệnh nodetool.

79993247

HEAD yêu cầu đến mục tiêu Node.js bị treo

Các yêu cầu HEAD đến mục tiêu Node.js có thể bị treo, khiến các kết nối đang chờ xử lý.

Giải pháp tạm thời:

Để giải quyết vấn đề này, hãy xác định một trình xử lý cho các yêu cầu HEAD trả về phản hồi trống một cách rõ ràng.

79757554

Tên máy chủ không phân giải

Sau khi cài đặt hoặc nâng cấp Edge cho Đám mây riêng tư, tên máy chủ có thể không phân giải theo địa chỉ.

Giải pháp tạm thời:

Để giải quyết vấn đề này, hãy khởi động lại thành phần giao diện người dùng Edge:

/opt/apigee/apigee-service/bin/apigee-service edge-ui restart
76087166

DataAccessException trong nhiều cấu hình trung tâm dữ liệu

Trong nhiều cấu hình trung tâm dữ liệu, nếu một kho dữ liệu không còn hoạt động, thì bạn có thể thấy lỗi sau:

DataAccessException: Error while accessing datastore;
Please retry later

Kết quả là Máy chủ quản lý có thể không khởi động vì máy chủ này đang cố kết nối với các nút Cassandra trong cả dc-1 và dc-2. DataAccessExceptions xảy ra nếu nút Cassandra bị hỏng. Điều này cũng có thể dẫn đến gián đoạn lưu lượng truy cập API, trong đó Trình xử lý thông báo sẽ báo cáo DataAccessExceptions trong khi cố gắng truy xuất KVM.

Lưu ý rằng trạng thái dự kiến là để Máy chủ quản lý không kết nối với các thành phần của kho dữ liệu trên các khu vực.

Giải pháp

Cách giải quyết là huỷ đăng ký các loại nút Cassandra sau đây trong trung tâm dữ liệu không sử dụng được, rồi đăng ký lại các loại nút đó sau khi các nút Cassandra hoạt động trở lại:

 • kms-datastore
 • dc-datastore
 • keyvaluemap-datastore

Cách huỷ đăng ký và đăng ký lại các loại nút Cassandra này:

 1. Lấy mã nhận dạng duy nhất (UUID) của các nút Cassandra bằng cách dùng lệnh curl sau:
  curl -u ADMIN_EMAIL:ADMIN_PW \
   "http://MS_IP:MS_PORT/v1/servers?region=REGION&pod=GATEWAY_POD \
   &type=CASSANDRA_NODE_TYPE"

  Trong trường hợp:

  • ADMIN_EMAILADMIN_PW là thông tin đăng nhập của tài khoản Apigee.
  • MS_IPMS_PORT là địa chỉ IP và số cổng của Máy chủ quản lý.
  • REGION là tên của trung tâm dữ liệu đặt Máy chủ quản lý.
  • GATEWAY_POD là tên nhóm, theo mặc định là "cổng vào". Tuy nhiên, bạn có thể đã đổi tên thành tên khác, vì vậy hãy kiểm tra cách triển khai.
  • CASSANDRA_NODE_TYPE là một trong các giá trị kms-datastore, dc-datastorekeyvaluemap-datastore.

  Ví dụ:

  curl -u nickdanger@google.com:myP@$$w0rD
   "http://192.168.0.1:8080/v1/servers?region=dc-1&pod=gateway&type=dc-datastore"

  Phản hồi có định dạng sau:

  {
   "internalIP" : "POD_IP_ADDRESS",
   "isUp" : [true|false],
   "pod" : "GATEWAY_POD",
   "reachable" : [true|false],
   "region" : "dc-1",
   "tags" : {
    "property" : [ ]
   },
   "type" : [ "kms-datastore", "dc-datastore", "keyvaluemap-datastore" ],
    "uUID" : "POD_UUID"
  }

  Ví dụ:

  {
   "internalIP" : "192.168.1.11",
   "isUp" : false,
   "pod" : "gateway",
   "reachable" : false,
   "region" : "dc-1",
   "tags" : {
    "property" : [ ]
   },
   "type" : "dc-datastore",
   "uUID" : "13cee956-d3a7-4577-8f0f-1694564179e4"
  }

  Lưu ý các giá trị của trường uUID trong phản hồi. Bạn sẽ sử dụng các nút này để huỷ đăng ký các nút.

 2. Lặp lại bước 1 cho từng loại nút Cassandra: kms-datastore, dc-datastorekeyvaluemap-datastore. Hãy lưu ý đến những mã nhận dạng duy nhất (UUID) được trả về.
 3. Huỷ đăng ký các nút bằng lệnh sau:
  curl -u ADMIN_EMAIL:ADMIN_PW "http://MS_IP:MS_PORT/v1/servers/UUID" -X DELETE

  Trong đó UUID là UUID được trả về trong phản hồi của lệnh trước đó.

 4. Lặp lại bước 3 cho mỗi mã nhận dạng duy nhất (UUID) mà bạn đã thu thập ở bước 1 và 2.
 5. Đăng ký lại các nút bằng lệnh sau:
  curl -u ADMIN_EMAIL:ADMIN_PW "http://MS_IP:MS_PORT/v1/servers -d \
   "Type=kms-datastore&Type=dc-datastore&Type=keyvaluemap-datastore& \
   Type=counter-datastore&Type=cache-datastore&InternalIP=POD_IP_ADDRESS& \
   region=REGION&pod=GATEWAY_POD" -H \
   'content-type: application/x-www-form-urlencoded' -X POST

Lưu ý rằng các thao tác này sẽ đăng ký và huỷ đăng ký các nút khỏi Zookeeper và không tác động đến cụm Cassandra. Để biết thêm thông tin về các lệnh này, hãy xem phần Cập nhật yêu cầu đăng ký kho dữ liệu.

68722102

Chính sách về Ghi nhật ký thư bao gồm cả thông tin bổ sung trong thông điệp nhật ký

Phần tử FormatMessage của chính sách MessageLogging kiểm soát định dạng của thông báo được ghi lại. Khi FormatMessage=false, tin nhắn được ghi lại không được chứa bất kỳ thông tin nào do Apigee tạo ra. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đặt FormatMessage=false, thông điệp nhật ký vẫn bao gồm các thông tin sau:

 • Điểm ưu tiên
 • Dấu thời gian

Giải pháp tạm thời:

Không nội dung nào.
65737520

Không đặt lại được mật khẩu quản trị viên hệ thống

Sẽ không đặt lại được mật khẩu quản trị viên hệ thống cho Máy chủ quản lý có chứa các ký tự đặc biệt.

Giải pháp tạm thời:

Xác định mật khẩu trong tệp dữ liệu mà sau đó bạn truyền đến điểm cuối /users trong API Quản lý. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Đặt lại mật khẩu của quản trị viên hệ thống.

Bước tiếp theo

Để bắt đầu với Edge for Private Cloud 4.19.01, hãy sử dụng các đường liên kết sau:

Cài đặt mới:
Tổng quan mới về việc cài đặt
Cài đặt hiện tại:
Đường dẫn nâng cấp