17.10.02 - Apigee Edge for Public Cloud یادداشت‌های انتشار (UI)

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

دوشنبه، 2 اکتبر 2017، انتشار نسخه جدیدی از Apigee Edge را برای Public Cloud آغاز کردیم.

ویژگی ها و به روز رسانی های جدید

در زیر ویژگی ها و به روز رسانی های جدید در این نسخه آورده شده است.

ثبت نام خودکار برای حساب های ارزیابی جدید

روند ثبت نام برای حساب های ارزیابی جدید اکنون خودکار است. حساب های ارزیابی جدید در چند دقیقه به جای ساعت ها در مراحل کمتر ارائه می شوند. برای اطلاعات بیشتر، به ایجاد حساب Apigee Edge مراجعه کنید. (63901654)