2.1.0 - یادداشت های انتشار Apigee Edge / Cloud Foundry Integration

شما در حال مشاهده اسناد Apigee Edge هستید.
مشاهده مستندات Apigee X.

ویژگی ها و پیشرفت های جدید

پروتکل اتصال هدف را از خط فرمان مشخص کنید

دستور bind-route-service اکنون از یک آرگومان protocol برای تعیین اینکه آیا به نقطه پایانی پروکسی API شما از طریق HTTP یا HTTPS رسیده است پشتیبانی می کند. پیش از این، پس از تولید پروکسی باید به صورت دستی پروتکل را تغییر می دادید.

cf bind-route-service <your-app-domain> <service-instance> [--hostname <hostname>] \
-c '{"org":"<your edge org>","env":"<your edge env>",
    "bearer":"'<authentication-token-file>'" | "basic":"<encoded-username-password>" | "<username>:<password>",
    "action":"proxy"|"bind"|"proxy bind",
    ["protocol":"http"|"https"]}'

اشکالات رفع شد

امکان استقرار در محیط چند منطقه در دسترس وجود ندارد

این نسخه یک مشکل در استقرار کاشی Apigee Edge در یک محیط منطقه در دسترس چندگانه را با نیاز به ابرداده نسخه 1.8 برطرف می‌کند.

اسناد اضافی

برای محتوای اسناد به لینک های زیر مراجعه کنید: