4.15.04.03-WS (WebSockets) – informacje o wersji Apigee Edge dla Private Cloud

Przeglądasz dokumentację Apigee Edge.
Otwórz dokumentację Apigee X.
Informacje

W czwartek 13 sierpnia 2015 roku opublikowaliśmy poprawkę do Apigee Edge dla Private Cloud WebSockets.

Nowe funkcje i ulepszenia

Poniżej znajdziesz opis nowych funkcji i ulepszeń wprowadzanych w tej wersji.

Dostosowanie rozmiaru ramki WebSocket

Możesz skonfigurować rozmiar ramek WebSocket w Apigee Edge dla Private Cloud. W tym celu skonfiguruj właściwości w 2 różnych plikach na wszystkich routerach i procesorach wiadomości. Wartości w obu plikach muszą zawsze być takie same.

  • W pliku router.properties routera skonfiguruj:
    WEBSOCKET.frame.limit=4k
  • W pliku netty-websocket-adaptor.properties procesora wiadomości skonfiguruj:
    netty.websocket.message.max.frame.length=4k

Po zaktualizowaniu plików uruchom ponownie router i węzły procesora wiadomości. Na przykład:

/<inst-root>/apigee4/bin/apigee-service router restart

/<inst-root>/apigee4/bin/apigee-service message-processor restart

(APIRT-1806)

zmienne przepływu docelowego są nieprawidłowo wypełnione w przypadku wbudowanych serwerów docelowych i serwerów docelowych

Nowe zmienne w przepływach wiadomości dostarczają dokładniejsze informacje o adresach URL docelowych punktów końcowych i serwerów docelowych:

  • TargetEndpoint: request.url zastępuje cel.basepath.with.query.
  • Serwer docelowy: równoważenie obciążenia.targetserver zastępuje serwer docelowy.nazwa. Ponadto pole target.basepath jest wypełniane tylko wtedy, gdy w elemencie <LoadBalancer> elementu <Path> elementu TargetEndpoint jest używany element <Path>. (APIRT-1050)

Naprawione błędy

Poprawiliśmy w niej wymienione niżej błędy.

Identyfikator problemu Opis
TBD-82 Po zmianie hasła systemowego samodzielne sprawdzanie serwera zarządzania kończy się niepowodzeniem
MGMT-2551 Interfejs użytkownika w wersji 4.15.04.03 nie działa już z Javą 6
MGMT-2418 Plik apigee.conf w UI nie obsługuje TLS
MGMT-2255 Po zmianie hasła systemowego samodzielne sprawdzanie serwera zarządzania kończy się niepowodzeniem
MGMT-1677 Błędy uwierzytelniania logu i niepowodzenia autoryzacji podczas debugowania
CORERT-318 Strona HTTPServer.streaming.buffer.limit=10 powoduje sporadyczne, zawieszone żądania
Podczas obsługi powolnych klientów i dużych ładunków czasami żądania zacinały się i przekroczyły limit czasu na połączenie routera. Ten problem występował tylko wtedy, gdy w routerze właściwość HTTPServer.streaming.buffer.limit była ustawiona na wartość inną niż 0. Problem został rozwiązany.
APIRT-1766 Limity czasu w WebSockets
APIRT-1713 Wyodrębnianie błędów zasady przy rozmiarze obciążenia poniżej 10 TPS
APIRT-1472 Komunikaty w pliku system.log po każdym wywołaniu interfejsu API kontroli stanu
APIRT-1147 Pobieranie danych strumieniowanych przez serwer proxy z zasobnika S3 nie kończy się już