16.09.21_9 – Ghi chú phát hành Apigee Edge về Đám mây công khai

Bạn đang xem tài liệu về Apigee Edge.
Chuyển đến tài liệu về Apigee X.
thông tin

Vào thứ Ba, ngày 6 tháng 12 năm 2016, chúng tôi bắt đầu phát hành một phiên bản mới của Apigee Edge dành cho đám mây công cộng.

Đã sửa lỗi

Các lỗi sau đây đã được khắc phục trong bản phát hành này. Danh sách này chủ yếu dành cho người dùng kiểm tra xem phiếu yêu cầu hỗ trợ của họ đã được khắc phục hay chưa. Tính năng này không nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho tất cả người dùng.

ID vấn đề Nội dung mô tả
MGMT-3674 Không thể tạo KVM hoặc Vault được mã hoá cho các tổ chức tuân thủ HIPAA
MGMT-3647 Quyền truy cập vai trò người dùng đối với những người dùng gửi email viết hoa 403